مقالات آموزشی

برای توانمندسازی ، توسعه و پیشگیری از تهدیدات فضای کسب و کار ؛ اطلاع از آخرین دستاوردهای نرم افزاری ، بخش نامه های قانونی و تغییر آنها ، مقالات برهان نوین را دنبال کنید.

اهمیت ماهیت حساب در پایان دوره مالی

اهمیت ماهیت حساب در پایان دوره مالی

تاریخ انتشار :

یکی از مهمترین موارد کنترلی در ارائه گزارشات برون سازمانی و اعمال کنترل های داخلی اطمینان از این است که حساب های ثبت شده خلاف ماهیت نشده باشند. هر حسابی یک ماهیت مشخص دارد. ماهیت حساب ها در حسابداری به دو دسته بدهکار و بستانکار تقسیم بندی شده اند.


گزارش گیری از سیستم های یکپارچه

گزارش گیری از سیستم های یکپارچه

تاریخ انتشار :

گزارش گیری از سیستم های یکپارچه

در این مقاله به انواع گزارشات سازمانی از دیدگاه کاربری اشاره می شود. با توجه به سطوح ساختاری و حدود اختیارات هر بخش در سازمانها، گزارشاتی که برای تصمیم گیری استفاده می شوند از گزارشات بخش های کنترلی و گزارشات روزانه تفکیک شده اند. دسته بندی ارائه شده در این بخش می تواند سنجه ای قابل اتکا برای آشنایی با گزارشات مورد نیاز واحد های سازمانی باشد.