فیلم ها و دوره های آموزشی

در این بخش می توانید آموزش های مرتبط با سیستم های اطلاعاتی برهان را به صورت ویدئویی مشاهده نمایید

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان

3 99

پیام رسان در نرم افزار برهان

پیام رسان در نرم افزار برهان

0 105

گزارش رزرو موجودی

گزارش رزرو موجودی

1 198

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

2 231

گزارش کارت مصرف مواد

گزارش کارت مصرف مواد

1 181

گزارش مرور حساب

گزارش مرور حساب

3 325

ارتباط بین معین و تفصیل

ارتباط بین معین و تفصیل

1 294

تعریف حساب تفصیل

تعریف حساب تفصیل

1 343

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

0 342

تعریف کالا در سیستم برهان

تعریف کالا در سیستم برهان

3 288

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

2 271

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

3 293

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

4 330

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

2 512

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

1 295

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

3 383

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

3 639

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

3 371

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

4 528

کاردکس ریالی کالا

کاردکس ریالی کالا

3 580

قابلیت های گزارش کاردکس کالا

قابلیت های گزارش کاردکس کالا

2 552

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

4 608

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

4 524

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

19 782

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

9 573

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

10 514

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

12 548

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

26 535

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان

29 539

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

11 641

گزارش آنالیزگروهی

گزارش آنالیزگروهی

9 609

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

7 707

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

7 577

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

9 556