فیلم ها و دوره های آموزشی

در این بخش می توانید آموزش های مرتبط با سیستم های اطلاعاتی برهان را به صورت ویدئویی مشاهده نمایید

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

1 374

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

2 376

تحریر دفاتر قانونی | نرم افزار حسابداری

تحریر دفاتر قانونی | نرم افزار حسابداری

2 376

نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی

نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی

0 363

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری

3 500

کارتابل  الکترونیکی اسناد

کارتابل الکترونیکی اسناد

1 701

گزارش رزرو موجودی

گزارش رزرو موجودی

1 451

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

2 603

گزارش کارت مصرف مواد| سیستم کنترل تولید

گزارش کارت مصرف مواد| سیستم کنترل تولید

1 538

گزارش مرور حساب

گزارش مرور حساب

3 658

ارتباط بین معین و تفصیل

ارتباط بین معین و تفصیل

1 551

تعریف حساب تفصیل

تعریف حساب تفصیل

1 623

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

0 591

تعریف کالا در سیستم برهان

تعریف کالا در سیستم برهان

3 546

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

2 509

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

3 522

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

4 578

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

2 879

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

1 521

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

3 660

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

3 1107

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

3 587

ریالی کردن اسناد انبار برهان | انبار

ریالی کردن اسناد انبار برهان | انبار

4 985

کاردکس ریالی کالا | انبار

کاردکس ریالی کالا | انبار

3 1056

قابلیت های گزارش کاردکس کالا | انبار

قابلیت های گزارش کاردکس کالا | انبار

2 1003

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

4 885

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

4 781

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

20 1136

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

9 1075

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

10 779

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

12 828

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

26 895

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

29 927

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

11 967

گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

9 1057

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان | عمومی

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان | عمومی

7 1277

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان | گزارش ساز

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان | گزارش ساز

8 997

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

9 997