فیلم ها و دوره های آموزشی

در این بخش می توانید آموزش های مرتبط با سیستم های اطلاعاتی برهان را به صورت ویدئویی مشاهده نمایید

پیام رسان در نرم افزار برهان

پیام رسان در نرم افزار برهان

0 35

گزارش رزرو موجودی

گزارش رزرو موجودی

1 114

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

2 140

گزارش کارت مصرف مواد

گزارش کارت مصرف مواد

1 107

گزارش مرور حساب

گزارش مرور حساب

3 225

ارتباط بین معین و تفصیل

ارتباط بین معین و تفصیل

1 211

تعریف حساب تفصیل

تعریف حساب تفصیل

1 255

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

0 262

تعریف کالا در سیستم برهان

تعریف کالا در سیستم برهان

3 202

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

2 198

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

3 217

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

4 247

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

2 398

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

1 213

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

3 294

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

3 446

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

3 298

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

4 435

کاردکس ریالی کالا

کاردکس ریالی کالا

3 466

قابلیت های گزارش کاردکس کالا

قابلیت های گزارش کاردکس کالا

2 461

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

4 509

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

4 425

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

12 655

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

9 476

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

10 425

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

12 441

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

26 444

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان

29 450

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

11 549

گزارش آنالیزگروهی

گزارش آنالیزگروهی

9 514

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

7 568

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

7 472

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

9 453