فیلم ها و دوره های آموزشی

در این بخش می توانید آموزش های مرتبط با سیستم های اطلاعاتی برهان را به صورت ویدئویی مشاهده نمایید

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

1 117

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

2 123

تحریر دفاتر قانونی | نرم افزار حسابداری

تحریر دفاتر قانونی | نرم افزار حسابداری

2 122

نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی

نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی

0 120

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری

3 242

کارتابل  الکترونیکی اسناد

کارتابل الکترونیکی اسناد

1 320

گزارش رزرو موجودی

گزارش رزرو موجودی

1 287

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

2 351

گزارش کارت مصرف مواد| سیستم کنترل تولید

گزارش کارت مصرف مواد| سیستم کنترل تولید

1 304

گزارش مرور حساب

گزارش مرور حساب

3 437

ارتباط بین معین و تفصیل

ارتباط بین معین و تفصیل

1 381

تعریف حساب تفصیل

تعریف حساب تفصیل

1 444

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

0 435

تعریف کالا در سیستم برهان

تعریف کالا در سیستم برهان

3 385

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

2 347

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

3 375

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

4 423

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

2 637

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

1 376

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

3 483

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

3 813

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

3 448

ریالی کردن اسناد انبار برهان | انبار

ریالی کردن اسناد انبار برهان | انبار

4 700

کاردکس ریالی کالا | انبار

کاردکس ریالی کالا | انبار

3 755

قابلیت های گزارش کاردکس کالا | انبار

قابلیت های گزارش کاردکس کالا | انبار

2 712

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

4 718

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

4 623

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

20 918

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

9 674

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

10 617

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

12 653

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

26 658

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

29 695

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

11 776

گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

9 773

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان | عمومی

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان | عمومی

7 918

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان | گزارش ساز

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان | گزارش ساز

8 730

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

9 725