فیلم ها و دوره های آموزشی

در این بخش می توانید آموزش های مرتبط با سیستم های اطلاعاتی برهان را به صورت ویدئویی مشاهده نمایید

گزارش رزرو موجودی

گزارش رزرو موجودی

1 15

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات

2 21

گزارش کارت مصرف مواد

گزارش کارت مصرف مواد

1 14

گزارش مرور حساب

گزارش مرور حساب

3 100

ارتباط بین معین و تفصیل

ارتباط بین معین و تفصیل

1 114

تعریف حساب تفصیل

تعریف حساب تفصیل

1 148

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی

0 156

تعریف کالا در سیستم برهان

تعریف کالا در سیستم برهان

2 96

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

2 108

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

3 125

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

آشنایی با وضعیت اسناد در سیستم حسابداری برهان

4 144

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

2 240

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

1 111

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

3 184

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

2 204

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

3 195

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

4 313

کاردکس ریالی کالا

کاردکس ریالی کالا

3 323

قابلیت های گزارش کاردکس کالا

قابلیت های گزارش کاردکس کالا

2 331

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

4 383

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

4 306

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

10 481

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

9 347

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

10 304

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

12 309

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان

26 321

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان

29 324

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

آشنایی با مفهوم کدینگ وساختار حساب

11 418

گزارش آنالیزگروهی

گزارش آنالیزگروهی

9 387

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان

7 378

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

ارسال به اکسل از گزارش ساز برهان

7 319

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان

9 318