دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

مشاهده این ویدئو به کاربرانی توصیه می شود که به دنبال صدور اسنادانبار به صورت دریافت از فایل می باشند. فرمت فایل دریافتی به صورت اکسل است و کاربرانی که می خواهند صدور رسید یا حواله را بر اساس فرمت فایل انجام دهند می توانند بهره کافی را از مشاهده این ویدئو ببرند.


10 306
دوره های مرتبط
تعریف حساب تفصیل

چگونه اسناد انبار برهان ریالی می شوند؟

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات