استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

تاریخ انتشار :

یکی از سوالاتی پر تکرار کاربران این است: آیا می توان نرم افزار کنترل تولید را به تنهایی استقرار داد؟ پاسخ این سوال را در ادامه توضیح می دهیم. ابتدا به رابطه نرم افزار کنترل تولید با سایر زیر سیستم هایERP پرداخته می شود. هر بخشی که کاربران از آن صرف نظر کنند، قابلیت آن نیز فعال نخواهد شد. نرم افزار کنترل تولید با سیستم های انبار، تامین و تدارکات، فروش، ردیابی، قیمت تمام شده، زمان بندی، ارتباط با مشتری(CRM)، نگهداری تعمیرات و برنامه ریزی تولید ارتباط مستقیم دارد.

ارتباط نرم افزار کنترل تولید با نرم افزار انبار 

سیستم کنترل تولید در دو نقطه با نرم افزار انبار ارتباط دارد. ارسال ماده اولیه به خط تولید و رسید محصول یا نیمه ساخته یا ضایعات حاصل شده در انبار محصول...
در ارتباط با محاسبه مقدار مورد نیاز برای تولید هر محصول یا نیمه ساخته، نرم افزار کنترل تولید ابتدا مواد مورد نیاز را محاسبه می کند و مشخص می کند این مواد به چه ایستگاهی باید ارسال شود. سپس  موجودی پای خط در نظر گرفته می شود. می توان بر اساس مقدار استاندارد یا با در نظر گرفتن موجودی پای خط اقلام درخواست کالا از انبار را مطابق با تیپ نیازمندی صادر نمود. درخواست کالا از انبار بر اساس نیازمندی تولید صادر می شود و مبنای سند ارسال به تولید قرار می گیرد.

🚩ممکن است مواد اولیه در بچ سایز های مشخصی دسته بندی شده باشند، از این رو ارسال مواد تنها در دسته های مشخص شده به خط انجام می شود. نرم افزار کنترل تولید برهان در زمان محاسبه اقلام مصرفی مورد نیاز این موضوع را در نظر می گیرد.

🚩زمانی که مقداری در سند درخواست قرار میگیرد و مقدار مورد نظر به انبار تخصیص داده می شود، نرم افزار آن مقدار را رزرو می کند و کاربران نمی توانند آن مقدار را به مصارف دیگر برسانند.

زمانی که کالا تولید شد و قرار شد به انبار تحویل داده شود ابتدا نرم افزار تولید سند کاربرگ تولید را صادر می کند. این کاربرگ در ارتباط با محصول یا نیمه ساخته تولیدی و ضایعات می باشد. ضایعات تولید شده به انبار ضایعات منتقل می شود.

در صورتی که هدف تولید محصول  اصلی A باشد ولی محصولات مشترک یا محصولات با درجه بندی های متفاوت صادر می شود، نرم افزار کنترل تولید برهان راهکار استاندارد و متمایزی را برای این بخش طراحی کرده است.


ارتباط نرم افزار کنترل تولید با نرم افزار تامین برهان

بعد از صدور برنامه تولید، سیستم کنترل تولید اقدام به محاسبه اقلام مورد نیاز برای تولید کالا می کند. در زمان محاسبه اقلام مورد نیاز در صورتی که با کسر موجودی مواد مواجه شویم، نرم افزار کنترل تولید به سراغ سیستم تدارکات رفته و موجودی کالای در راه را فراخوان می کند. مجموع موجودی کالای در راه و موجودی انبار را در نظر می گیرد. برای ما به تفاوت اقدام به صدور درخواست خرید میکند. در صورتی که دوره سفارش مواد بیشتر از تاریخ تولید باشد، نرم افزار مقدار قابل تولید را به کاربر اعلان می کند. موجودی تخصیص یافته به برنامه تولید یک کالا برای کالای مورد نظر رزرو می شود.

در صورتی که فرمولاسیون تولید از محرمانگی برخوردار باشد، این قابلیت وجود دارد که عناوین کالا در سیستم تولید و تامین با یکدیگر متفاوت باشند، از این رو در سیستم تامین کالا عناوین بازرگانی در نظر گرفته می شود و در سیستم تولید عناوین درون سازمانی در نظر گرفته می شود.


ارتباط نرم افزار کنترل تولید با سیستم نگهداری تعمیرات

 در صورتی که در زمان ثبت توقفات تولید، ریشه توقفات به دلیل تعمیرات باشید نرم افزار کنترل تولید درخواست توقفاتی که ریشه تعمیرانی دارند را به سیستم نگهداری تعمیرات ارسال می کند؛ گزارش کاربرگ اعلامی باید به تاییدیه این واحد برسد وگرنه کارکرد ثبت شده مورد تایید قرار نمی گیرد.


ارتباط نرم افزار کنترل تولید با نرم افزار ردیابی

در صورتی که تولید انجام شده با بچ باشد، برای هر بچ پرسنل تولید، مواد اولیه مورد نیاز (حتی بر اساس ردیابی)، زمان بندی انجام شده و... قابل گزارش گیری است. ثبت عملکرد بر اساس شناسه بچ انجام می شود و بچ مربوطه به سیستم های انبار، فروش، کنترل کیفیت و ... منتقل می شود.


ارتباط نرم افزار کنترل تولید با نرم افزار فروش برهان

 در صورتی که تولیدات به صورت سفارشی انجام شوند، برنامه تولید بر اساس برنامه ریزی فروش (تجمیع سفارشات فروش) صادر می شود. از این رو کاربران فروش می توانند ردگیری سفارشات در حال انجام را از واحد مرتبط پیگیری نمایند.

در صورت تغییر مقادیر سفارش فروش، برنامه ریزی تولید به شکل مکانیزه در جریان تغییرات قرار می گیرد.


ارتباط نرم افزار کنترل تولید با نرم افزار ارتباط با مشتری

 تولیدات انجام شده در سیستم کنترل تولید، در صورتی استفاده از قابلیت سری ساخت (بچ یا سفارش تولید و ...) در نرم افزار ارتباط با مشتری نمایش داده می شود. لذا می توان بر اساس بازخورد مشتریان عارضه یابی های کاستی های مرتبط با فرآیند تولید را در نرم افزار ارتباط با مشتری ثبت و پیگیری نمود.


ارتباط نرم افزار کنترل تولید با نرم افزار قیمت تمام شده

در صورت استفاده از نرم افزار قیمت تمام شده، نرم افزار کنترل تولید مقادیر پای کار، مقادیر تولید شده در هر ایستگاه، زمان صرف شده برای هر تولید، ضایعات تخصیص یافته هر ایستگاه  و ... به سیستم قیمت تمام شده منتقل می کند.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

تقویم وصول مطالبات

تقویم وصول مطالبات

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.