مغایرت گیری بین نرم افزار حسابداری و انبار

مغایرت گیری بین نرم افزار حسابداری و انبار

تاریخ انتشار :

💢 آشنایی با مفهوم مغایرت گیری در حسابداری انبار
💢 روش مغایرت گیری بین نرم افزار انبار و حسابداری
💢 تفاوت تاریخ سند و ریالی سند
💢 گزارشات مهم در مغایرت گیری بین انبار و حسابداری
💢 اصول و مبانی مغایرت گیری بین نرم افزار حسابداری و انبار

برای مغایرت گیری بین نرم افزار حسابداری و نرم افزار انبار در سیستم یکپارچه برهان کاربران باید با مجموعه ای از مفروضات و قواعد آشنا باشند. برخی از مهم ترین موضوعات به شرح زیر است:.

مغایرت گیری بین سرفصل موجودی کالا در سیستم حسابداری و طبقات موجودی در سیستم انبار انجام می شود.

از این رو مغایرت گیری صرفا در سطح طبقه کالا انجام می شود، نه بابت یا عوامل اسناد. همچنین برای سرفصل موجودی فقط سیستم انبار گردش حساب را انجام می دهد.


در سیستم انبار برهان چند طبقه متفاوت می توانند یک معین داشته باشند. در صورت بروز چنین حالتی باید مجموع ریال چند طبقه با معین حسابداری  مربوطه مقایسه کرد.

تبصره: پیشنهاد میشود رابطه بین معین و طبقه یک به یک باشد.

حسابداری انبار در نرم افزار انبار برهان در به شکل دائمی انجام می شود.

از این رو با گردش کالا در سیستم انبار یک طرف اسناد  همواره  معین موجودی است.(با توجه به شرایط سند معین طبقه تغییر می کند)

برای سند ابتدای دوره و پایان دوره در نرم افزار انبار برهان سند حسابداری صادر نمی شود.

از این رو همواره کاربران باید کنترل کنند، در ابتدای سال مبالغ معین های موجود در سند افتتاحیه با مجموع ریال طبقات در سیستم انبار برابر باشد.

پیش از مغایرت گیری باید کاربران اطمینان حاصل کنند:
اولا. تمامی اسناد انبار ریالی شده باشند. 
2.ثانیا برای همه آن ها سند حسابداری صادر شده باشد.

برای بخش اول گزارش اسناد انبار ریالی نشده و برای بخش دوم گزارش اسناد ریالی فاقد سند حسابداری را در بخش گزارش ساز، گزارشات ثابت سیستمی، گزارشات مشاهده نمایید. 


برای مقایسه گردش ریال انبار با حسابداری باید تاریخ ریالی کردن اسناد انبار با حسابداری مقایسه شود، نه گردش اسناد.

از آنجایی که یک سند انبار می تواند دارای تعدیلات و یا اصلاح بها باشد لذا در زمان گزارش گیری و مقایسه بین سیستم انبار و حسابداری ملاک مقایسه در سیستم انبار نباید تاریخ سند باشد، بلکه باید تاریخ قیمت گذاری باشد. برای بررسی این موضوع گزارش تعدیل اسناد سیستم انبار را مشاهده نمایید.


🔴 زمانی که برای نخستین بار اقدام به ثبت سند استقراری موجودی ابتدای دوره انبارمی نمایید، دقت کنید متناظر با مجموع ریال کالا در هر طبقه ، معین موجودی در سند افتتاحیه باید مقدار برابر داشته باشد.

روش مغایرت گیری بین نرم افزار حسابداری و انبار
برای مغایرت گیری بین حسابداری انبار معمولا از گزارشات متفاوت استفاده می شود:
برای سمت حسابداری از گزارش مرور حساب و آنالیز گروهی استفاده می شود.
برای سمت انبار از گزارش ریالی- تعدادی یا گزارش خلاصه گردش ریالی بر اساس طبقه استفاده می شود. مفروضات زیر با این شرط است که کاربر تمامی اسناد انبار را ریالی کرده باشد و برای آن ها سند حسابداری صادر شده باشد.
توجه: همواره به کارشناسان پشتیبانی توصیه می شود وسط سال طبقه کالا را حتی به اصرار مشتریان محترم تغییر ندهند.مگر آنکه کالا در انبار فاقد ریال باشد. در این حالت نیز خود کاربر می تواند طبقه کالا را تغییر دهد

اصل اول: بازه زمانی هر دو گزارش باید همانند باشند. 
اصل دوم: ریال هر طبقه با ریال معین موجودی مقایسه شود.
اصل سوم: ابتدا باید موجودی ابتدای دوره انبار به موجودی حسابداری برابر باشد.(فیلم آموزشی)
اصل چهارم: گردش اسناد صادر شده از سیستم انبار به حسابداری ملاک مقایسه با نرم افزار انبار است. لذا در مرور حساب یا آنالیز گروهی تنها باید ریال اسناد ارسال شده از سیستم انبار در نظر گرفته شود و اسناد صادر شده از سیستم حسابداری در نظر گرفته نمی شوند.
اصل پنجم: مجموع ریال ابتدای دوره انبار به علاوه گردش اسناد حسابداری طی دوره صادر شده از انبار برابر با مانده موجودی در انبار می شود.

🔴 برخی از کاربران حین مغایرت گیری بین انبار و حسابداری تصور می کنند؛ گردش بدهکار برای معین موجودی در حسابداری برابر با اسناد وارده وگردش بستانکار آن برابر با اسناد صادره است. این فرض از آنجایی اشتباه است که اگر برای یک سند وارده، اصلاح بها یا تعدیل کاهنده صادر شود معین موجودی  بستانکار ثبت می شود. همچنین تعدیل کاهنده برای اسناد صادره منجر ثبت گردش بستانکار می شود.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.