عملیات پایان سال انبار

عملیات پایان سال انبار

تاریخ انتشار :

💢 کنترل های  بستن تعدادی انبار
💢 کنترل های بستن ریالی انبار
💢 تفاوت بستن تعدادی و ریالی انبار
💢 نحوه بستن انبار ردیابی
💢 صدور سند حسابداری برای سند پایان دوره و ریالی انبار

عملیات پایان سال انبار

در نرم افزار انبار برهان، عملیات ثبت تعدادی و ریالی انبار به شکل مستقل از یکدیگر (با دسترسی های متفاوت) انجام می شود. بدین شرح که هر انباردار صرفا عملیات مرتبط با انبارداری را عهده دار است و حسابداری انبار وظیفه ارزش گذاری بر اقلام انبار را به عهده دارد. بین مرحله ثبت تعدادی و ریالی کردن اسناد انبار مرحله ای با عنوان تایید تعدادی در نظر گرفته شده است تا حسابدار انبار بعد از تایید انبار مربوطه اطمینان حاصل کند انباردار اقدام به ویرایش مقادیر اقلام ریالی شده در انبار نکند. هر چند در صورتی که کالایی در قیمت گذاری مشارکت کند، یا مبلغ آن به صورت سیستمی محاسبه شده باشد، اجازه تغییر تعداد به کاربر داده نمی شود.
اسناد انبار که وارده هستند و مبنای انباری ندارد توسط کاربر حسابداری انبار ریالی می شوند. سایر اسناد انبار توسط فرم قیمت گذاری دوره ای و توسط محاسبات سیستم ریالی می شوند. از این رو مفروضات زیر جهت کنترل عملیات بستن سال انبار در نظر گرفته شده است:
💢 عملیات بستن انبار برای اسناد وارده دائم و اسناد صادره دائم در نظر گرفته می شود. از این رو رسید موقت، برگشت از رسید موقت و ... در عملیات پایان سال مشارکت داده نمی شوند.
💢 ابتدا موجودی تعدادی بسته می شود. سپس موجودی ریالی بسته می شود؛ اما کاربران می توانند موجودی ریالی را صادر نکنند و در سال جدید اقدام به صدور رسید و حواله های انبار کنند.
💢در صورتی که فاکتور فروش پیش از سند تحویل فروش انبار صادر می شود، حتما کنترل شود فاکتور فروشی وجود نداشته باشد که برگ تحویل آن صادر نشده باشد.
💢 در صورتی که انبارگردانی انجام شده باشد، کنترل شود، اسناد کسری و اضافات انبار صادر شده باشد.
💢 تا پیش از عملیات پایان سال نسبت به موجودی امانی تعیین تکلیف شده باشد.
💢 برای اسناد حواله انتقال بین انبار تا پایان سال رسید انبار صادر شده باشد.


بخش اول: بستن تعدادی انبار
 بعد از آنکه سال انبار به صورت تعدادی بسته شد، موجودی تعدادی برآیند موجودی ابتدای دوره و گردش طی دوره می باشد.
🚩توجه: از آنجایی که سند پایان دوره انبار یک سند سیستمی است و مهمترین هدف آن خلاصه سازی موجودی طی سال انبار و انتقال آن به سال آتی است و ملاحظات قیمت گذاری انبار را در نظر دارد، در زمان بستن سال حواله و رسید انتقال بین انبارها در بستن سال بسیار تعیین کننده است. بدین شکل که در زمان بستن سال موجودی انبارهایی که با یکدیگر مراوده داشته اند به شکل همزمان بسته می شوند.
🚩توجه: در صورتی که کالا دارای ردیابی باشد، موجودی هر کالا به تفکیک ردیابی در سطح هر انبار بسته می شود. بعد از صدور سند پایان دوره در هر انبار امکان تغییر تعدادی در انبار مربوطه وجود ندارد.

حاصل جمع (موجودی ابتدای دوره) بعلاوه (گردش طی دوره) منهای (گردش پایان دوره) در هر انبار برابر با صفر می باشد. این کنترل توسط حسابداری انبار به راحتی با کمک گزارش مرور انبار قابل دستیابی است. توجه شود تنها اسناد بازه 100 تا 300 انبار در نظر گرفته شود.


بخش دوم؛  ریالی کردن سند پایان دوره انبار
برای ریالی کردن اسناد پایان دوره روش قیمت گذاری کالا بسیار تعیین کننده است. درست است که عملیات بستن سال به تفکیک هر انبار صادر میشود، اما روش قیمت گذاری بسیار تعیین کننده است.
در زمان بستن سال باید تمام کالاهایی که طبقه آن ها قابلیت قیمت گذاری دارد، تا آخرین روز سال ریالی شوند. بعد از ریالی کردن کالای مورد نظر در سند پایان دوره امکان اصلاح قیمت دیگر وجود ندارد، مگر آنکه ریال سند پایان دوره برگردانده شود.
همانند شرایطی که موجودی انبار به شکل تعدادی کنترل می شود، ارزش مبلغی انبار نیز قابل کنترل است. یعنی مجموع مبلغ اسناد انبار در ابتدای دوره بعلاوه برآیند ارزش مبلغی موجودی طی دوره و پایان دوره است. به عبارت دیگر مجموع اسناد ریالی ورودی انبار منهای اسناد ریالی خروجی انبار باید صفر باشد.

🚩توجه: سند پایان دوره در کاردکس تعدادی و ریالی نمایش داده نمی شود.

برای کنترل صحت عملیات مالی در حسابداری انبار باید مجموع ریال هر طبقه در سند پایان دوره انبار در سال N با معین متناظر در سند اختتامیه حسابداری در سال N برابر باشد. همچنین در سال N+1 همین ریال عینا باید در سند ابتدای دوره انبار و سند افتتاحیه انبار قابل حصول باشد.

🚩توجه: برای سند ابتدای دوره و پایان دوره انبار سند حسابداری صادر نمی شود. مجموع ریال هر طبقه باید برابر با معین متناظر در سیستم حسابداری در سند پایان دوره باشد.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.