تعیین شرایط تسویه در صورتحساب فروش

تعیین شرایط تسویه در صورتحساب فروش

تاریخ انتشار :

تعیین شرایط تسویه در صورتحساب فروش

بعد از آنکه فاکتور فروش تایید شد، کاربران فروش می توانند شرایط تسویه با مشتری را در همزمان با صدور صورتحساب های فروش ثبت نمایند. جهت بهره مندی از این قابلیت کافی است بعد از تایید صورتحساب فروش روی گزینه زمان بندی تعهدات انتخاب شود. با کلیک روی این فرم، صفحه ای باز می شود که کاربران می توانند نحوه دریافت مبالغ را ثبت کنند. (توجه شود این قابلیت زمانی که صورتحساب تایید شده باشد، فعال می گردد). اگر پیش دریافتی از مشتری اخذ شده باشد، سیستم از مبلغ فروش پیش دریافت را کسر می کند و ما به تفاوت را به عنوان مبلغ دریافتی در نظر می گیرد. کاربر برای ثبت مبالغ می تواند در سه دسته تعهدات باز (توافقات شفاهی با سررسید مشخص)، دریافت اسناد (ثبت چک با تاریخ سررسید مشخص) و همچنین دریافت وجه نقد اقدام نماید. برای تمامی موارد عنوان شده تعیین تاریخ سررسید اهمیت دارد. کاربر می تواند با انتخاب گزینه راس گیری، راس زمان دریافت مبلغ را با توجه به تاریخ سررسید مشاهده نماید. همچنین کاربران می توانند برای یادآوری سررسید تعهدات از قابلیت یادآوری اقدامات نیز بهره گیرند. با کمک این قابلیت با توجه به زمان یادآوری درج شده، کاربران با هشدارهای سیستم مواجه می شوند.

نکات
✅ هر زمان برهان سیستم اقدام به به روزرسانی نسخه مرتبط با پایانه های فروشگاهی نماید، نسخه EBillService  را نیز به روز می کند. از این رو اطمینان حاصل کنید همواره از نسخه به روز استفاده می شود.
✅در صورتی که قابلیت زمان بندی تعهدات برای مجموعه مورد نظر شما فعال نیست، برای فعال سازی آن از تیم های پشتیبان کمک بگیرید.
✅ در صورتی که کاربری زمان بندی تعهدات را کامل نکند، در زمان ارسال اطلاعات صورتحساب اصلی به سامانه فروشگاهی، فرض نرم افزار بر آن است که تمامی مبلغ به صورت تماما نقدی دریافت شده است.
✅در صورتی که بعد از صدور صورتحساب، مبلغ دریافت شده از مشتری، با آنچه در فاکتور اصلی صادر شده، متفاوت باشد، می توانید صورتحساب اصلاحی صادر کنید.
✅بعد از پرداخت هر نوبت مبلغ توسط هر مشتری، باید نسبت به اصلاح مبلغ مذکور در سامانه اقدام نمایید. تنها در صورت تغییر مبالغ دریافتی اعتبار ارزش افزوده سازمان شما تغییر می کند. این امر برای خریدار بسیار حائز اهمیت است.