جرایم و مزیت های بهره برداری از قانون پایانه فروشگاهی

جرایم و مزیت های بهره برداری از قانون پایانه فروشگاهی

تاریخ انتشار :

قانون گذار در راستای فراگیری قانون پایانه های فروشگاهی اقدام به تعیین مشوق و جرایم برای مودیان مالیاتی نموده است. برای آشنایی با اهم موارد تعیین شده این مقاله را مطالعه بفرمایید.
مشوق ها
طبق ماده 7- عدم نیاز به ارسال فهرست معامالت موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم برای فروشنده و خریدار
طبق ماده 19- سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

جرایم
طبق ماده 22- بند ب- عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(10 % ) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون ( 20.000.000)  ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
الف-عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد( 10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ( 20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ت-عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد ( 2 %) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون (20.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد.
تبصره: در صورت اعمال جریمه بند ب جریمه بندهای الف و ت اعمال نمی شود

پ-عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (10 %)مجموع مبلغ فروش انجام شده از  طریق آن حساب یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
ث-عدم رعایت احکام مذکور در مواد ( 12 ،13 و 14) این قانون، معادل یک درصد (1 %)مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون ( 10.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
الف-عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد(10 %) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ( 20.000.000 )ریال، هر یک که بیشتر باشد.
در صورت اعمال جریمه های الف و ث جریمه ماده 169  اعمال نمی شود.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.