انواع شرکت های معتمد مرتبط با قانون پایانه های فروشگاهی

انواع شرکت های معتمد مرتبط با قانون پایانه های فروشگاهی

تاریخ انتشار :

انواع شرکت های معتمد مرتبط با قانون پایانه های فروشگاهی

سازمان امور مالیاتی در راستای اجرایی شدن، قانون پایانه های فروشگاهی برخی از شرکت ها را به عنوان معتمد معرفی کرده است. این شرکت ها در دسته بندی های انجام شده، قادر به اجرای مسئولیت هایی می باشند که قانون گذار به عهده آن ها گذاشته است.
شرکت معتمد نوع اول: این شرکت ها مجاز به ارائه خدمات مرتبط با صدور، جمع آوری، نگهداری و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و نظارت برعملکردمؤدیان در این حوزه می باشند.
شرکت معتمد نوع دوم: مجاز به ارائه خدمات مرتبط با حوزه آموزش به مؤدیان مالیاتی و احراز تسلط آنها به حقوق و تکالیف خود در ارتباط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر قوانین مالیاتی مرتبط با مؤدی میباشند.
شرکت معتمد نوع سوم: مجاز به ارائه خدمات مرتبط با حوزه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی مانند مشاوره فنی و غیر مالیاتی، مشاوره مالیاتی، کمک به تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، تهیه و نگهداری دفاتر و سایر موارد غیر حاکمیتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی میباشد.