فرمولاسیون تولید در نرم افزار کنترل تولید

فرمولاسیون تولید در نرم افزار کنترل تولید

تاریخ انتشار :

حفظ محرمانگی فرمولاسیون محصولات تولیدی یکی از دغدغه های صاحبان صنایعی است که تولیدات آن ها وابستگی شدیدی به فرمولاسیون دارد.در این نوشتار با قابلیت های بخش فرمولاسیون در سیستم کنترل تولید برهان برای صنایع دارویی، آرایشی، شوینده، شیمیایی و غذایی و... آشنا می شویم. 

امکان ارائه درخت فرمولاسیون کالا تا ریزترین سطح: ممکن است هر محصول از چندین نیمه ساخته تشکیل شده باشد وخود نیمه ساخته نیز از مواد اولیه یا نیمه ساخته های متفاوتی تشکیل شده باشد. در درخت فرمولاسیون می توان تا آخرین لایه اجزا تشکیل دهنده محصولات را بر اساس ضرایب مصرف به صورت کامل مشاهده کرد.
امکان تفکیک فرمول ساخت و فرمول بسته بندی: برای نیمه ساخته می توان فرمولی مجزا از محصول بسته بندی شده در نظر گرفت.
امکان اعمال محدودیت در نمایش و تعریف فرمولاسیون کالاهای تولیدی: بدین شکل که هر سرپرست تولید تنها گردش اسناد و فرمولاسیون کالاهای تخصیص یافته به خط خود را مشاهده می کند.
امکان بررسی شکایات و بازخورد بر اساس بچ محصولات تولیدی: با دریافت گزارش شناسانامه بچ می توان تمامی عوامل مشارکت کننده در تولید محصول را مشاهده نمود.
تعیین تاریخ تولید، تاریخ انقضا و شماره بچ به ازا هر سریال بچ: برای هر سریال بچ تاریخ تولید و تاریخ انقضا مشخص می شود.
امکان تعیین فرمولاسیون برای محصولات مشترک و فرعی: به ازا هر ایستگاه کاری می توان برای هر کالا فرمول اصلی و محصولات فرعی را مشخص نمود.
امکان تعیین چند نسخه فرمول برای هر کالا و ارائه گزارش مرتبط با میزان تولیدات انجام شده با هر نسخه
امکان آنالیز و مقایسه ورژن های متفاوت فرمول های تعریف شده و تعیین ضرایب مصرف روی هر فرمول: فرمول های تعیین شده به همراه مواد مصرفی و ضرایب مصرف به شکل ماتریسی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. کاربران می توانند میزان تولید و ضرایب مصرف را پیش از تولید و پس از تولید با یکدیگر مقایسه نمایند.
امکان شناسایی مصارف و تولیدات واقعی مرتبط با هر بچ تولیدی: میزان مصرف واقعی هر بچ با در نظر گرفتن استفاده از کالای جایگزین یا تغییر مقدار مصرف شده قابل گزارش گیری است.
امکان تفکیک عناوین تخصیص یافته به کالا در هر بخش به شکل منحصر به فرد و یکتا: بدین شکل که کد و یا عنوان تخصیص یافته به هر کالا در هر سیستم عبارت منحصر به خود را میگیرد و می تواند عناوین تخصیص یافته به هر کالا در هر سیستم با سیستم دیگر متفاوت باشد.
امکان تعیین وضعیت برای فرمولاسیون تعریف شده روی هر کالا جهت بهره برداری یا عدم استفاده از فرمول تعریف شده: در صورتی که قرار باشد فرمولی مورد استفاده باشد وضعیت آن تایید و در صورتیکه قرار باشد از فرمول مورد نظر استفاده نشود فرمولاسیون کالا ابطال می گردد.
تعیین فرمول پیش فرض برای هر کالا جهت استفاده در قیمت تمام شده: اگر قرار باشد روش محاسبه قیمت تمام شده به شکل استاندارد باشد، می توان برای محصولاتی که قرار است در سیستم قیمت تمام شده مورداستفاده قرار گیرند فرمول پیش فرض تعیین نمود.
امکان محاسبه قیمت تمام شده بر اساس مصارف واقعی هر بچ تولیدی: در صورتی که مطابق با شرایط مصرف مواد تغییر کند بر اساس مصارف واقعی اطلاعات فراخوانی می شود.
امکان تعیین فرمول پیش فرض برای محاسبه و استفاده در MRP: در صورتیکه به دنبال محاسبه کسری موجودی تامین مواد می باشید محاسبات تامین موجودی بر اساس فرمولاسیون پیش فرض محاسبه می شود.
امکان استفاده از کالای مشابه در فرمولاسیون: در صورت بروز مشکل در تامین موجودی می توان حین فرآیند تولید از کالاهای مشابه با ماده اولیه مرتبط استفاده نمود.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.