روش های پلاک گذاری در نرم افزار دارایی ثابت

روش های پلاک گذاری در نرم افزار دارایی ثابت

تاریخ انتشار :

یکی از مهمترین روش هایی دستبابی سریع به اطلاعات دارایی ثابت بررسی پلاک ثبت شده روی اموال و دارایی میباشد. در نرم افزار برهان سه روش پلاک گذاری وجود دارد که پیشنهاد می شود هیچ ارتباطی با محل استقرار دارایی نداشته باشد(در زمان نقل و انتقال دارایی با مشکل مواجه می شوید). تعیین پلاک در نرم افزار دارایی ثابت برهان به شکل دسته ای انجام می شود. این بخش در فرم طبقه بندی اموال و دارایی ثابت وجود دارد. تمامی دارایی های ثابت در سیستم دارایی ثابت برهان به یکی از روش های زیر به خود پلاک می گیرند:
روش پلاک گذاری دستي: در زماني كه روش پلاك گذاري دستي انتخاب شود فيلدهاي شماره شروع پلاك گذاري و جدا كننده پلاك بصورت غير فعال ميشوند. کاربر هر پلاکی که مد نظر وی باشد را به صورت دستی انتخاب می کند.
توجه: چنانچه در شرکتی اقدام به استقرار دارایی های موجود در شرکت نماییم و شرکت بخواهد همان منطق قبلی را استفاده نماید، می توان روش پلاک گذاری را دستی انتخاب نمود.
روش پلاک گذاری اتوماتيك ساده: در روش اتوماتيك ساده ، سيستم به دارايي ها از شماره مشخص شده در فيلد، شماره شروع پلاك گذاري، با توجه به طول پلاك كه مشخص شده است به ترتيب خريد و ثبت در سيستم پلاك اختصاص مي دهد .
روش پلاک گذاری اتوماتيك تركيبي: در روش اتوماتيك تركيبي ، سيستم در پلاك دارايي ها اول كد شاخه يا طبقه دارايي را لحاظ مي نمايد و بعد از آن از شماره مشخص شده در فيلد، شماره شروع پلاك گذاري، به اندازه طول پلاك كه مشخص شده است اختصاص ميدهد .

جدا كننده پلاك زماني فعال مي باشد كه روش اتوماتيك تركيبي انتخاب شده باشد.
فيلدهاي سال خريد و ماه در جدا كننده پلاك بصورت 4 و 2 رقمي نمايش داده ميشوند .
بر روي هر طبقه اي كه كاربر روش هاي پلاك گذاري را مشخص نمايد ديگر نمي تواند براي شاخه هاي قبل و بعد از آن روش تعیین نمایيد.