هزینه های جاری و سرمایه ای اموال و دارایی ثابت

هزینه های جاری و سرمایه ای اموال و دارایی ثابت

تاریخ انتشار :

بعد از خریداری اموال و دارایی ثابت توسط سازمان ها، هزینه هایی شکل می گیرد که جهت ادامه حیات دارایی ثابت به آنها نیاز می باشد. این مخارج یا هزینه ها در دو دسته جاری و سرمایه ای طبقه بندی می شوند. مطالعه این مقاله به کاربران نرم افزار دارایی ثابت پیشنهاد می شود.

هزينه هاي جاري اموال و دارایی ثابت
هزینه‌های جاری هزینه هایی است که انتظار می‌رود منافع آن تنها عايد دوره مالی جاري شود و يا در صورتی که منافع آن علاوه بر دوره جاري دوره هاي آتي را نيز در بر گيرد از نظر مبلغ کم اهميت است و به عنوان هزينه هاي دوره جاري محسوب می‌شوند. مانند هزينه تعمير و نگهداری ساختمان (از قبيل ايزوگام، نقاشي ساختمان، تعمير سرویس‌های بهداشتي و... )، هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات (از قبيل سرویس‌کاری ، تعويض قطعات و... )


مخارج سرمایه ای اموال و دارایی ثابت
مخارجي است که از نظر مبلغ با اهميت بوده و انتظار می‌رود منافع آن علاوه بر دوره جاري به دوره هاي آتي نيز تسري يابد. چنانچه مخارج سرمايه اي از نظر مبلغ کم اهميت باشند به حساب هزينه دوره منظور می‌شود. به کار گیری معيارهايي در خصوص شناسايي و تفكيك مخارج سرمايه اي از هزينه هاي جاري ضروري می‌باشد که عبارتند از :
طول عمر دارايي ( بايستي حداقل عمر مفيدش بيش از يك سال باشد) .
با اهميت بودن مبلغ دارايی.
داراي منافع آتي باشد.
سنجش معقولي از منافع آتي آن امكان پذير باشد.

منافع آتي عبارت است از:
افزايش برآورد عمر مفيد دارايی.
افزايش ظرفيت دارايی.
بهبود اساسي در کیفیت بازدهي و يا کاهش در هزينه هاي عملياتی.

به شکل کلی مخارج بعد از تحصیل دارایی ثابت به دسته های زیر دسته بندی می شوند:
تعویض و نوسازی
گسترش و الحاق
هزینه جابجایی و نصب مجدد
تعمیر و نگهداری
تعمیرات اساسی
هر یک از انواع تحصیل فوق به عنوان یک نوع سند در نرم افزار دارایی ثابت برهان نوین تعریف می شوند. از بین نوع تحصیل های عنوان شده، تعمیرات اساسی هم پرکاربردتر است و هم با نرم افزار دارایی ثابت ارتباط نزدیکی دارد.


مقالات مرتبط
نرم افزار فرآیند محور برهان

نرم افزار فرآیند محور برهان

استقرار نرم افزار کنترل تولید

استقرار نرم افزار کنترل تولید

کپی و انتقال اسناد برهان

کپی و انتقال اسناد برهان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.