انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

تاریخ انتشار :

مطابق با اطلاعیه شماره 4 در ارتباط با سامانه پایانه های فروشگاهی(سامانه مودیان)، نظـر بـه آنکـه سـایر اشـخاص حقوقـی بـه جـز اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده 16 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب  سـال 1400 از تاریـخ 01/01/1402 مکلـف بـه رعایـت مقـررات قانـون پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان و صـدور صورتحسـاب الکترونیکی  و ارسـال آن بـه سـامانه مودیـان خواهنـد بـود، از این رو انــواع صورتحســاب الکترونیکی  کــه در ســامانه مودیــان مــورد پذیــرش قــرار خواهــد گرفــت، بـشرح ذیـل مـی باشـد:

صورتحسـاب الکترونیکی  نـوع اول: در ایـن نـوع صورتحسـاب اطلاعات  کامـل خریـدار و فروشـنده ثبـت مـی گـردد. ایـن اطلاعات  شــامل: نــوع فــروش، نــوع خریــدار، تاریــخ و زمــان صــدور صورتحســاب، اطلاعات  هویتــی خریــدار و فروشــنده، مشـخصات کالا یـا خدمـت مـی باشـد.
نــوع فــروش شــامل مــواردی از قبیــل: بــورس کالا، بــورس انــرژی، ســامانه تــدارکات الکترونیکی  دولــت، حــق العمــل کاری، پیمانکاری   داخلـی، صادراتـی و نظیـر آن، انـواع معامـات طـلا، جواهـر و پلاتین، قبـوض خدماتـی، بلیـط هواپیمـا و بارنامـه مـی باشـد . بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن نـوع صورتحسـاب الکترونیکی  اطلاعات  هویتـی خریـدار درج مـی شـود، در صورتیکـه شماره   اقتصــادی (در خصــوص اشــخاص حقیقــی شماره    اقتصــادی دریافتــی از درگاه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و درخصــوص اشـخاص حقوقـی شناسـه ملـی) درج شـده جهـت خریـدار در سـامانه مودیـان دارای کارپوشـه باشـد، صورتحسـاب مذکـور پـس از ارسـال توسـط فروشـنده و اعتبارسـنجی و پذیـرش توسـط سـامانه مودیـان، در کارپوشـه خریـدار درج گردیـده و درصـورت تاییـد خریـدار بـه عنـوان اعتبـار مالیاتـی خریـدار محسـوب خواهـد گردیـد.

جمع بندی: چهار دسته اطلاعات در صورتحساب نوع اول اجباری است:
اولا: دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی است.
دوما اطلاعات هویتی فروشنده  و خریدار  هر دو در آن مشخص شده است.
سوما کالا و خدمات فروش رفته مشخص شده است.
چهارما روش پرداخت مشخص شده است. 
در صورتیکه می خواهید به اعتبار ارزش افزوده شرکت شما افزوده شود باید از فروشند درخواست کنید صورتحساب نوع اول برای شما صادر نماید.


صورتحسـاب الکترونیکی  نـوع دوم: ایـن نوع صورتحسـاب  بـا اطلاعات  کامـل فروشـنده و اطلاعات  کامـل کالا/ خدمـت و بـدون اطلاعات  خریـدار اسـت. از بابـت ایـن صـورت حسـاب اعتبـار مالیاتـی بـرای خریـدار قابـل احتسـاب نمی باشـد. این نوع صورتحساب نقدی تلقی می شود.

جمع بندی: اطلاعات فروشنده، کالای فروش رفته، شماره منحصر به فرد در این نوع صورتحساب الزامی است. اما اطلاعات خریدار به صورت اختیاری درج می شود. 


صورتحســاب الکترونیکی  نــوع ســوم: ایــن نــوع از صورتحســاب الکترونیکی ، هـمـان رســید پرداخــت وجــه صــادره از دســتگاه کارتخــوان بانکــی یــا درگاه الکترونیکی  پرداخــت کــه حســب مقــررات اعلامی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــه عنـوان پایانـه فروشـگاهی فروشـنده(مودی) پذیرفتـه مـی شـوند،می باشـد. در ایـن نـوع از صورتحسـاب هـای الکترونیکی صرفا مبلــغ پرداختــی و مشــخصات پذیرنــده (شماره ســوئیچ، شماره پذیرنــده، شماره پایانــه) ، شماره پیگیــری، تاریــخ و زمــان پرداخــت و حداقــل مشــخصات فروشــنده وجــود داشــته و از بابــت آن اعتبــار مالیاتــی بــرای خریــدار قابــل احتســاب مـی باشـد.

جمع بندی: در این نوع صورتحساب اطلاعات کالا رد و بدل نشده است، اما روی رسید دریافت شده باید دارای شماره منحصربه فرد مالیاتی باشد.در صورتحسابهای الکترونیکی نوع سوم ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب توسط شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت انجام میشود.

 قواعــد مربــوط بــه انــواع صورتحســاب در ســند دســتورالعمل صــدور صورتحســاب الکترونیکی  بــه نشــانی www.intamedia.ir، بخـش پایانـه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان، بخـش آییـن نامـه هـا دسـتورالعمل هـا و نـرم افزارهـای مرتبـط، در دستـرس مـی باشـد.

جمع بندی: شرکت هاو سازمان ها عمدتا با دو نوع صورتحساب اول و دوم سرو کار دارند. در صورتیکه صورتحساب نوع دوم برای کسب و کار شما صادر شود، به اعتبار مالیاتی خریدار افزوده نمی شود، لذا کسب و کار ها تنها در صورتحساب نوع اول می توانند، شرایط غیر نقدی و همچنین اعتبار مالیاتی را کسب کنند. در هر صورتحساب نوع اول به میزان مبالغ رد و بدل شده به اعتبار مالیاتی شرکت افزوده می گردد. 

برای آشنایی با نحوه ثبت و ارسال اطلاعات به سامانه مودیان می توانید اطلاعات مورد نیاز را در مقاله ای با عنوان همه چیز راجع به سامانه مؤدیان مطالعه نمایید. همچنین با عضویت در خبرنامه ما از آخرین مقالات و بخش نامه ها مطلع شوید.


مقالات مرتبط
همه چیز راجع به سامانه مودیان

همه چیز راجع به سامانه مودیان

صدور صورتحساب الکترونیکی صادراتی

صدور صورتحساب الکترونیکی صادراتی

 انواع صورتحساب الکترونیکی  سامانه مؤدیان

انواع صورتحساب الکترونیکی سامانه مؤدیان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.