صدور صورتحساب الکترونیکی صادراتی

صدور صورتحساب الکترونیکی صادراتی

تاریخ انتشار :

نکات مرتبط با صورتحساب های الکترونیک با الگوی صادراتی
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، تاریخ و زمان صدور صورتحساب میبایست برابرو یا بزرگتر از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی باشد.
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، چنانچه همه یا بخشی از اقلام صادراتی مرجوع شده ولی صادرکننده برای آن صورتحساب اصلاحی صادر ننماید، مشمول جرائم موضوع ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد شد.
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، نیازی به درج اطلاعات خریدار نیست.
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، جهت بهره مندی از معافیت نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی میبایست تناظر یک به یک رعایت شود و به ازای هر اظهارنامه گمرکی، صورتحساب الکترونیکی صادر و در سامانه مودیان ثبت گردد .
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، چنانچه صورتحساب صادره با  اطلاعات اظهارنامه گمرکی مربوطه مطابقت نداشته باشد، مودی کم اظهاری نموده باشد، صورتحساب صادره در حکم صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود و مودی مشمول جرائم موضوع ماده(9) قانون پایانه های فروشگاهی خواهد بود.
💢در ارتباط با صورتحساب صادراتی موضوع صورتحساب شامل:  اصلی، اصلاحی و ابطالی است و شامل برگشت از فروش نمی شود.
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات و با موضوع اصلاحی و ابطالی، تاریخ و زمان صدور صورتحساب اصلاحی /ابطالی میبایست از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی بزرگتر و یا مساوی آن باشد.

شماره کوتاژ یا اظهارنامه گمرکی یک شماره منحصر به فرد کالا میباشد که برای هر اظهارنامه ثبت شده در سامانه گمرک به طور جداگانه صادر و به آن اظهارنامه اختصاص مییابد. نام دیگر کوتاژ سریال اظهارنامه است.

💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، ثبت فیلد شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، اختیاری است. لیکن شرط بهره مندی از معافیت نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی، ثبت این فیلد مطابق با اظهارنامه گمرکی است. 
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورت ثبت این فیلد، تطابق اطلاعاتی در صورتحساب صادراتی با اظهارنامه گمرکی بر اساس شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی به منظور صحت سنجی اطلاعات صورتحساب انجام میشود.

تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی به تاریخ دریافت شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی اطلاق میشود. این تاریخ نباید از تاریخ صدور صورتحساب بزرگتر باشد و در قالب ساعت یونیکس و به صورت روز ثبت می شود.

💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، ثبت فیلد تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی، اختیاری است. لیکن شرط بهره مندی از معافیت نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی، ثبت این فیلد مطابق با اظهارنامه گمرکی است.
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورتی که شناسه کالا خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد، فیلد مجموع وزن خالص اختیاری است.
💢مجموع ارزش ریالی در صورتحساب صادراتی برابر با مجموع ارزش اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی بر حسب ریال و طبق ارزش مندرج در پروانه گمرکی است.
💢مجموع ارزش ارزی در صورتحساب صادراتی برابر با مجموع ارزش اقلام موجود در اظهارنامه گمرکی بر حسب ارز و طبق ارزش مندرج در پروانه گمرکی است.
💢روش تسویه در صورتحساب های صادراتی نقدی است.
💢چنانچه شناسه کالای موجود در صورتحساب صادرات با شناسه کالای موجود در اظهارنامه گمرکی مطابقت نداشته باشد، صورتحساب صادره در حکم صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود ومودی مشمول جرائم موضوع ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی خواهد بود.
💢وزن در صورتحساب صادراتی برابر وزن خالص هر قلم مطابق اظهارنامه گمرکی و بر اساس کیلوگرم است.
💢چنانچه وزن خالص اعلامی در صورتحساب با اظهارنامه مطابقت نداشته باشد و مودی کم اظهاری نموده باشد، صورتحساب صادره در حکم صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود و مودی مشمول جرائم موضوع ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی خواهد بود.
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورتی که شناسه کالا/ خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد، فیلد وزن خالص اختیاری است.
💢در مورد صورتحساب های ارزی نوع ارز باید بر اساس فهرست این بخش ارائه شود و مطابق با اظهارنامه گمرکی ارائه شود.
💢در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارزی، نرخ ارز مورد معامله میبایست بر اساس تاریخ معامله (تاریخ صدور صورتحساب) بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی برای تاریخ مذکور درج و محاسبه شود.
🔔در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارزی، نرخ برابری ارز با ریال معادل مبلغ واحد میباشد.
در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی صادرات، نرخ ارز مورد معامله میبایست با نرخ ارز پروانه گمرکی مطابقت داشته باشد.
🔔چنانچه معادل شماره کوتاژ اعلامی در صورتحساب، اظهارنامه گمرکی صادراتی وجود داشته باشد و ارزش ریالی کالا در صورتحساب با اظهارنامه مطابقت نداشته باشد، مودی کم اظهاری نموده باشد، صورتحساب صادره در حکم صورتحساب نوع دوم با الگوی فروش خواهد بود و مودی مشمول جرائم موضوع ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی خواهد بود.

برای ارسال صورتحساب صادراتی با نوع ارزی و ریالی در نرم افزار برهان نیاز است ابتدا ماژول فروش صادراتی تهیه شود؛ در نرم افزار فروش صادراتی برهان تمامی کنترل های مرتبط با سامانه فروش صادراتی مرتبط با اظهارنامه گمرکی لحاظ می شود. 

💢نرخ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای با الگوی صادرات برابر صفر است.


مقالات مرتبط
همه چیز راجع به سامانه مودیان

همه چیز راجع به سامانه مودیان

انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

 انواع صورتحساب الکترونیکی  سامانه مؤدیان

انواع صورتحساب الکترونیکی سامانه مؤدیان

دیدگاه شما

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.