موضوع صورتحساب الکترونیکی

موضوع صورتحساب الکترونیکی

تاریخ انتشار :

با توجه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای سال 1402، صورتحساب های ارسالی در چهار موضوع اصلی، اصلاحی، ابطالی و برگشتی  دسته بندی شده اند. از آنجایی که استفاده از هر یک از انواع صورتحساب شرایط خاصی دارد، توجه به موارد زیر اهمیت بسزایی دارد:

صورتحساب اصلی فروش
اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال میشود، صورتحساب اصلی فروش نامیده میشود.


صورتحساب الکترونیکی اصلاحی
چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی  اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی، شناسه ملی/ شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کدفراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار و همچنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب جدید (اصلاحی)که حاوی شماره منحصر به فرد  مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مؤدیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج میگردد.این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد.

جمع بندی: اقلام فرعی در فاکتور اصلاحی که قابل ویرایش می باشد شامل: تخفیف، نرخ ارزش افزوده، نقد و نسیه بودن و ... است.


صورتحساب الکترونیکی ابطالی
چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب الکترونیکی اصلاحی اقلام اطلاعاتی  اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی و همچنین شناسه کالا /خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام مینماید. سپس، صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب میگردد.
پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده های مالیاتی است. به عبارتی صدور صورتحساب الکترونیکی به منزله بسته شدن صورتحساب صادر شده می باشد.


صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش
چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، قسمتی از موضوع معامله،کالا /خدمت (از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام مینماید. لازم به ذکر است، برای صورتحساب های اصلی و صورتحساب های اصلاحی میتوان صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش صادر نمود.


نکات
در صورتیکه خریدار مصرف کننده نهایی نباشد و همچنین عضو سامانه مودیان باشد، حداکثر تا سی روز می تواند صورتحساب را صادر تایید یا رد نماید. اگر طی سی روز نسبت به صورتحساب واکنشی نشان داده نشود، صورتحساب به شکل مکانیزه تایید می شود.