تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری

در بسیاری از شرکت‌ها همیشه مقداری وجه نقد برای هزینه‌هایی که نمی توان به صورت غیر نقدی یا با صدور چک  پرداخت آنها را انجام داد، باید وجودداشته باشد. به این مقدار وجه نقد تنخواه و فردی که این وجه در اختیار او قرار می گیرد تنخواه گردان نامیده می شود.
عملیات مرتبط با تنخواه در نرم افزار برهان به پنج بخش دسته بندی می شود:
در بخش نخست تنخواه تعریف می شود. برای تنخواه معرفی شده، تنخواه گردان تعیین می شود. حدود اختیارات وی مشخص می شود.
در بخش دوم: تنخواه باید توسط اسناد سیستم خزانه داری شارژ شود.
در بخش سوم برای هزینه هایی که روی میدهد، سند صورتخلاصه تنخواه صادر می شود. در این بخش می توان پیوست ضمائم انجام داد. می توان برای هزینه های حادث شده، سند حسابداری صادر نمود. می توان لیست صورت خلاصه تهیه نمود. می توان مشخص نمود چه هزینه هایی در گزارش فصلی مشارکت دارند.
در بخش چهارم می توان روی نوع هزینه، فروشنده، مرکزهزینه و تنخواه دار انواع گزارشات را دریافت نمود.
در بخش پنجم می توان بر اساس هزینه های ثبت شده در  تنخواه گزارش فصلی دریافت نمود.


4 619
دوره های مرتبط
نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

کارتابل  الکترونیکی اسناد

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان