پیام رسان در نرم افزار برهان

در این ویدوئو نحوه کاربری پیام رسان برهان تشریح می شود. پیام رسان برهان یک ابزار داخلی جهت اطلاع رسانی واحد ها در ارتباط با اجرای اقدامات و عملیات حین کار با نرم افزار است. در این ابزار با کمک صندوق پیام رسان می توان به شکل لحظه ای به محتویات داده های ارسال شده دست یافت.


0 106
دوره های مرتبط
گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان