گزارش رزرو موجودی

در این ویدئو به نحوه شناسایی اسناد فروشی که برای آنها رزرو موجودی انجام شده است اشاره می شود. 
مفهوم رزرو موجودی: به آن بخش از موجودی کالا که کاربران فروش تعهد داده اند به مشتری تحویل دهند، موجودی رزرو شده می گویند. یعنی اگر فرض شود در انبار سازمان 1000 عدد از یک کالا موجود است و با مشتری توافق شود 600 عدد آن تحویل می شود، یعنی 600 عدد رزرو شده و 400 عدد قابل فروش باقی می ماند.
رزرو موجودی در نرم افزار برهان روی اسناد مجوز خروج یا حواله فروش اتفاق می افتد. با بارگیری کالا و صدور برگ تحویل فروش کالا از رزرو خارج می شود. از این رو در نرم افزار فروش است که مشخص می شود که چه کالایی برای چه مشتری(شخص حقیقی یا حقوقی) و به چه میزان رزرو شده است.
حال اگر مشتری کالا را بارگیری نکند، همچنان آن کالا برای مشتری رزرو شده باقی می ماند. در گزارش رزرو موجودی نمایش داده می شود که موجودی کالای رزرو شده در چه اسنادی بلوکه شده اند. برای فروش هایی که کنسل شده و همچنان موجودی کالا در حالت رزرو باقی مانده است، نیاز است ادامه فرآیند برای آن کالا خاتمه پیداکند و سند اختتام گردد. در این ویدئو به قابلیت های گزارش رزرو موجودی در سیستم فروش برهان پرداخته می شود.


1 339
دوره های مرتبط
کارتابل  الکترونیکی اسناد

نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری