ارتباط بین معین و تفصیل

در نرم افزار برهان ارتباط بین معین و تفصیل به صورت شناور تعیین میشود؛ یعنی زمانی که کد تفصیل تعریف میشود، هیچ ارتباط مستقیم با کد معین در تعریف حساب وجود ندارد. نحوه رابطه اینگونه است که هر کد معین با انواع تفصیل در سطوح متعدد حساب ارتباط برقرار میکنند و کاربران در زمان سند زدن بین کد معین و کد تفصیل ارتباط برقرار می کنند.
امیدواریم بعد از مشاهده این ویدئو بتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید
- تفصیل شناور چیست؟
- نوع فرعی تفصیل چه کاربردی دارد؟
-چگونه یک حساب معین یا تفصیل را غیر فعال کنیم؟
- نحوه برقراری ارتباط بین کد حساب معین و تفصیل چگونه است؟


1 577
دوره های مرتبط
گزارش آنالیزگروهی | حسابداری

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار