دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

از نظر ماهیت کارکردی در سیستم برهان دو دسته سند وجود دارد؛ اسنادی که برای ثبت رویدادها و تراکنش های مالی وجود دارند که شامل سند افتتاحیه، سند روزانه(عمومی)، سند بستن حساب ها، سند اختتامیه، سند تعدیل ماهیت و ...است و اسنادی که اقدام به پردازش  و دسته بندی اطلاعات بر اساس اسناد عملیاتی(دسته اول) ثبت شده می نمایند: مثل سند کل یا سند اعلامیه بدهکار و بستانکار... تمامی اسناد ذکر شده شماره گذاری می شوند. در این ویدئو به شما کارکرد هر یک از اسناد عملیاتی(دسته اول) تشریح می شود. 


3 375
دوره های مرتبط
آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

تعریف حساب تفصیل

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار