ویژگی های عامل در سیستم فروش برهان

به هر پارامتر ریالی به جز فی(نرخ کالا) در اسناد برهان عامل میگویند؛ مثل تخفیفات، کرایه حمل، ارزش افزوده، پیش دریافت و .... عوامل می توانند به ازا هر کالا یا در سطح کل سند تعریف شوند. در این ویدئو کارشناسان ما نحوه تعریف عوامل در سیستم فروش برهان را توصیف می کنند. عوامل متعدد در سیستم فروش در موتور ایجاد عامل به شکل متمرکز تعریف میشوند و در سراسرشبکه فروش (شعب و سازمان) قابل استفاده است. عوامل می توانند محدود به نوع سند های مشخص، یا بازه تاریخی مشخص یا کالا(گروه کالا) - مشتری (گروه مشتری) مشخص شود.توضیحات این بخش به  سیستم های انبار و تدارکات نیز قابل تعمیم است.


1 423
دوره های مرتبط
گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

دریافت از اکسل برای ثبت اسناد فروش

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

ریالی کردن اسناد انبار برهان | انبار