گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

با کمک گزارش ریالی- تعدادی اسناد انبار به شکل خلاصه مجموع اقلام تعدادی و ریالی کالاها را به تفکیک ابتدای دوره، وارده، صادره و مانده به ازا انبار و طبقه کالا برای هر انباردار نمایش داده می شود. کاربران در صورتی که بخواهند این اطلاعات را به تفکیک کالا مشاهده نمایند لازم است گزینه کالا را نیز انتخاب نمایند. این گزارش برای مغایرت گیری بین حسابداری و انبار بسیار کاربردی است. دسترسی این گزارش در اختیار حسابدار انبار است.


3 484
دوره های مرتبط
تعریف کالا در سیستم برهان

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان

لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان | امنیت

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان