ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

امکان ارسال به اکسل در تمامی فرم های سیستم برهان وجود دارد و محدود به یک بخش خاص نیست. در این ویدئو به شما آموزش داده میشود تا در تمامی صفحات نرم افزار برهان، داده های صفحه مربوطه را مستقیما به اکسل منتقل نمایید. برای ارسال اطلاعات فرم مورد نظر به اکسل کافی است هم زمان سه کلید ALT+CTRL+E روی کیبورد با هم انتخاب شوند.


9 1053
دوره های مرتبط
بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری