ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

امکان ارسال به اکسل در تمامی فرم های سیستم برهان وجود دارد و محدود به یک بخش خاص نیست. در این ویدئو به شما آموزش داده میشود تا در تمامی صفحات نرم افزار برهان، داده های صفحه مربوطه را مستقیما به اکسل منتقل نمایید. برای ارسال اطلاعات فرم مورد نظر به اکسل کافی است هم زمان سه کلید ALT+CTRL+E روی کیبورد با هم انتخاب شوند.


9 997
دوره های مرتبط
آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

بررسی اسناد حسابداری| حسابداری

دریافت از اکسل در اسناد انبار برهان

دسته بندی اسناد حسابداری سیستم برهان