ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

امکان ارسال به اکسل در تمامی فرم های سیستم برهان وجود دارد و محدود به یک بخش خاص نیست. در این ویدئو به شما آموزش داده میشود تا در تمامی صفحات نرم افزار برهان، داده های صفحه مربوطه را مستقیما به اکسل منتقل نمایید. برای ارسال اطلاعات فرم مورد نظر به اکسل کافی است هم زمان سه کلید ALT+CTRL+E روی کیبورد با هم انتخاب شوند.


9 725
دوره های مرتبط
گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

بستن اسناد در حسابداری برهان| حسابداری

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان | عمومی