قابلیت های گزارش کاردکس کالا

گزارش کاردکس تعدادی، یکی از گزارشات مورد نیاز کاربران انبار برای کنترل موجودی کالا در انبار است. این گزارش در سیستم برهان در سطح سازمان شعبه و انبار ارایه میشود و محدودیت دسترسی کالا و انبار نیز در آن اعمال می شود، از این رو کاربر تنها اطلاعات کالا و انبارهایی را مشاهده می کند که به آن دسترسی دارد. در این گزارش، می توان گردش کالا را برای همه کالاهای فعال و غیر فعال در سطح واحدهای سنجش متفاوت دریافت نمود. در صورتیکه کالای مورد در سطح ردیابی گردش داشته باشد، می توان گزارش را در سطح ردیابی دریافت نمود. 


2 462
دوره های مرتبط
گزارش کارت مصرف مواد

پیام رسان در نرم افزار برهان

ارتباط بین معین و تفصیل

ثبت اسناد انبار به صورت تعدادی