تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان برای پاسخگویی به مراجع قانونی تهیه گزارش فصلی فروش بر اساس اطلاعات ثبت شده دراسناد فروش و تکمیل مکانیزه فایل اکسس ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی است. کارشناس پشتیبانی برهان نوین در این ویدئوی آموزشی قابلیت های سیستم فروش برهان را برای تهیه گزارش فصلی فروش بیان می کند.


19 782
دوره های مرتبط
لاگ تغییرات کاربران نرم افزار برهان

گزارش ریالی-تعدادی اسناد انبار

گزارش رزرو موجودی

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان