تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان برای پاسخگویی به مراجع قانونی تهیه گزارش فصلی فروش بر اساس اطلاعات ثبت شده دراسناد فروش و تکمیل مکانیزه فایل اکسس ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی است. کارشناس پشتیبانی برهان نوین در این ویدئوی آموزشی قابلیت های سیستم فروش برهان را برای تهیه گزارش فصلی فروش بیان می کند.


20 1177
دوره های مرتبط
آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان | عمومی

ترفندهای فرم سند حسابداری برهان

تنخواه در نرم افزار خزانه داری برهان | خزانه داری