تهیه گزارش فصلی فروش در سیستم برهان

یکی از قابلیت های سیستم فروش برهان برای پاسخگویی به مراجع قانونی تهیه گزارش فصلی فروش بر اساس اطلاعات ثبت شده دراسناد فروش و تکمیل مکانیزه فایل اکسس ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی است. کارشناس پشتیبانی برهان نوین در این ویدئوی آموزشی قابلیت های سیستم فروش برهان را برای تهیه گزارش فصلی فروش بیان می کند.


12 655
دوره های مرتبط
نحوه صدور سند حسابداری بر اساس فایل اکسل

کاردکس ریالی کالا

آشنایی با دسترسی تفصیل در سیستم برهان

ثبت خرید استعلامی در سیستم تدارکات