تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

اگر می خواهید به شکل سیستمی چک های سازمان را پرینت بگیرید، یا می خواهید بدانید که برای تک تک برگ های چک چه اتفاقی افتاده نیاز به سیستم خزانه داری(دریافت و پرداخت) دارید. تعریف دسته چک روی حساب های جاری سازمان فعال می شود و کاربر می تواند به تعداد برگه های صادرشده از طرف بانک و متناسب با شماره های مشخص شده دسته چک صادر کند. دسته چک روی فرم های پرداخت خزانه فعال میشود؛ لذا زمانی که می خواهید فرم پرداخت چک را انتخاب کنید بعد از مشخص شدن حساب دلخواه می توانید از لیست شماره چک های مرتبط با حساب مورد نظر یکی را به دلخواه انتخاب کنید. با انتخاب برگ چک مورد نظر وضعیت آن برگه در فرم دسته چک به استفاده شده تغییر پیدا می کند. اگر یک برگ چک مخدوش شد می توانید از فرم تعریف دسته چک، برگ چک مورد نظر را ابطال کنید. در این ویدئو نحوه تعریف دسته چک آموزش داده می شود. توجه داشته باشید استفاده از دسته چک،فقط برای چک های صادر شده سازمان شما تعریف می شود و برای چک های دریافتی این موضوع کاربردی ندارد.

 


26 660
دوره های مرتبط
تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

مشاهده گردش فرآیند در اسناد برهان | عمومی

نحوه تنظیم شناسه کالا و خدمت در سامانه پایانه فروشگاهی