گزارش منابع و مصارف نقدینگی

یکی از انتظاراتی که از سیستم خزانه داری وجود دارد، ارایه گزارش منابع و مصارف می باشد. در این گزارش مبالغی که به عنوان ورودی جریان نقدینگی وارد دو مخزن اصلی خزانه یعنی صندوق، بانک می شوند(تنخواه گزارشات مستقل دارد) با عنوان منابع نقدینگی  و مبالغی که با عنوان خروجی نقدینگی از مخازن نقدینگی خارج می شوند با عنوان مصارف نقدینگی از آن یاد می شود.
برای استفاده از گزارش نقدینگی باید قابلیت موضوع در گردش اسناد فعال شود. موضوع در اسناد بدون مبنا فعال می شود و به اسناد مبنادار انتقال می یابد.
دسته بندی موضوعات در بخش های تعریف شده، به صورت ثابت می باشد و کاربر تنها باید یک یا چند موضوع را انتخاب کنند.
در گزارش منابع و مصارف به تفکیک هر ماه در هر سال کاربران می توانند، ورودی ها و خروجی های نقدینگی را به تفکیک موضوع مشاهده نمایند.  
تفکیک گزارش می تواند برای هر حساب یا به شکل کلی انجام شود.


2 63
گزارش منابع و مصارف نقدینگی

گزارشات مرتبط
گزارش دفتر کل مالی

گزارش دفتر کل

گزارش وضعیت چک های پرداختی مالی

گزارش وضعیت چک های پرداختی

گزارش هزینه تنخواه مالی

گزارش هزینه تنخواه

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری مالی

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری