گزارش آنالیز کالای در راه

گزارش آنالیز کالای در راه اثبات مقدار کالای در راه محاسبه شده در نرم افزار تدارکات است. هر مقداری که به عنوان مجموع کالای در راه در سیستم تدارکات برای هر کالا محاسبه شده است در این گزارش به ریز سفارش قابل پیگیری است. در این گزارش می توان مقدار کالای در راه را به تفکیک هر سفارش پیگیری نمود. این گزارش هم می تواند به شکل مستقل بررسی شود و هم می تواند بر اساس گزارش کالای در راه بارگزاری شود. در این گزارش می توان مدت زمان تهیه هر سفارش را مشاهده و بررسی نمود. تاریخ ثبت درخواست، تاریخ مورد نیاز در زمان ثبت درخواست، تاریخ رسید کالا به انبارهای سازمان در این گزارش قابل پیگیری و مانیتورینگ است. هر ردیف خلاصه عملکرد مقدار کالای در راه به تفکیک هر سریال سفارش است. هر سریال سفارش نیز یکتاست مگر آنکه از کالای مشابه حین فرآیند خرید استفاده شده باشد.


1 361
گزارش آنالیز کالای در راه

گزارشات مرتبط
گزارش روند خرید خارجی خرید و بازرگانی

گزارش روند خرید خارجی

گزارش آخرین نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش آخرین نرخ خرید

گزارش تعداد دفعات گردش کالا خرید و بازرگانی

گزارش تعداد دفعات گردش کالا

گزارش روند نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش روند نرخ خرید