گزارش کالای در راه

زمانی که واحد برنامه ریزی کالایی را نیاز می بیند تهیه کند و درخواست آن را در نرم افزار ثبت می کند ولی هنوز آن کالا به انبارهای سازمان نرسیده است، به سراغ مدل های محاسبه کالای در راه در نرم افزار تدارکات می رویم. در مدل های تامین کالا یک نقطه آغاز گر فرآیند خرید است و از همان مرحله در سیستم برهان یک شناسه یکتا به قلم کالای مورد نیاز تخصیص داده می شود. شناسه کالای تخصیص شده از ابتدا تا انتهای فرآیند همراه کالاست و تمامی تغییرات لحاظ شده روی کالا مانیتور می کند. هر گونه افزایش یا کاهش در مراحل خرید یا تغییر در حین فرآیند که روی محاسبه کالای در راه اثر بخش باشد با کمک این شناسه قابل پیگیری است. برای دریافت گزارش کالای در راه در سیستم برهان باید حتما نرم افزار تامین را تهیه کرده باشید. سپس برای تامین کالا نیاز است مدل سفارش در راه تعریف نمایید و کالاهای مورد نظر را به مدل تخصیص دهید. تا زمانی که کالایی به مدل سفارش(کالای) در راه تخصیص داده نشده باشد در این گزارش نمایش داده نمی شود. برای دریافت گزارش از منوی گزارشات روی گزارش کالای در راه کلیک نمایید و در صفحه باز شده به روز رسانی را انتخاب نمایید. در این گزارش مقادیر بهینه کالا شامل نقطه بهینه سفارش، مقدار بهینه سفارش، موجودی کالا به شکل لحظه ای، دوره سفارش یا lead time، حداقل موجودی و حداکثر موجودی نمایش داده می شود. ترکیب گزارشات شاخص ITR، گزارش کالای در راه و گزارش رزور موجودی حداقل گزارشات مورد نیاز برای واحد برنامه ریزی می باشد. در صورت اضافه شدن ارزش ریالی به گزارشات مربوطه می توانید هزینه ریالی فرصت های تامین و فروش را ارزیابی نمایید.


0 719
گزارش کالای در راه

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا