گزارش شاخص OEE

یکی از گزارشاتی که برای بررسی میزان اثر بخشی عملکرد دستگاه های تولیدی مورداستفاده قرار میگیرد شاخص اثر بخشی کلی تجهیز یا OEE است. هدف اصلی شاخص اثربخشی کلی تجهیز OEE شناسايی ضايعات حاصل از تولیدات دستگاه یا تجهیز در بخش‌های مختلف و انجام اقدامات متقابل در جهت حذف ضايعات و بهره‌برداری از ظرفیت پنهان تجهیزات  و دستگاه های تولیدی می‌باشد. شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (شاخص OEE) حاصل ضرب سه شاخص دسترسی، عملکرد و کیفیت است.
مبانی این شاخص برگرفته از شش نوع ضایعه است که در سه دسته قرار می گیرد:
اتلافات ناشی از افت کیفیت محصولات: شامل ضایعات و دوباره کاری‌ها  و ضایعات راه اندازی است.
اتلافات ناشی از عملکرد: شامل توقفات کوتاه مدت و کاهش سرعت تولید است.
اتلاف ناشی از توقفات: شامل خرابی تجهیزات و توقفات راه‌اندازی و تنظیمات تجهیز است.
در واقع موارد گفته شده به ترتیب در سه دسته ضریب کیفیت، نرخ عملکرد و میزان در دسترس بودن دستگاه قرار می گیرد.  در اندازه‌گيري شاخص اثربخشی کلی تجهیز OEE مي‌توان مقادير اين شش پارامتر را انداره‌گيري نمود و با تمرکز بر روی خطاهای پرتکرار اقدام به اصلاح موارد پر تکرار نمود.
با توجه به اینکه در سیستم کنترل تولید برهان سیستم، تمامی موارد در فرم های برنامه تولید، ثبت عملکرد و دستور تولید وجود دارد می توان میزان اثر بخشی هر دستگاه تولیدی را اندازه گیری نمود. این گزارش به شکل پیش فرض در نرم افزار وجود ندارد و برای فعال سازی آن باید در تنظیمات سیستم کنترل تولید این شاخص را فعال نمود. با فعال سازی این گزارش برخی موارد به سیستم کنترل تولید اضافه می شود که برای بهره گیری از این گزاش نیاز است اطلاعات مرتبط در سیستم تکمیل شود.
این گزارش در نرم افزار کنترل تولید برهان به دو شکل طراحی شده است. گزارش شاخص oee در سطح مراکز هزینه و گزارش شاخص OEE در سطح ایستگاه های کاری(که همان تجهیزات میشود). می توان ایستگاه های یک مرکز خاص را فیلتر نمود و تنها اثر بخشی اطلاعات آن ایستگاه را ارزیابی نمود. در غیر اینصورت اطلاعات تمامی ایستگاه ها یا مراکز نمایش داده می شود. گزارش از 7 ستون تشکیل شده است.  در شاخص دسترسی  مدت زمان در دسترس بود دستگاه ها  و زمان توقف ارزیابی می شود. در شاخص عملکرد مقدار محصولی که قرار بوده دستگاه تولید کند در مقابل مقداری که تولیدکرده قرار می گیرد و در شاخص کیفیت:  مقدار تولید سالم و معیوب دستگاه ها اندازه گیری می شود. هر کدام از شاخص ها به شکل ضریبی از 100 می باشند و نسبت به 100 اندازه گیری می شوند. حاصلضرب سه شاخص در یکدیگر شاخصOEE را ارائه می دهد.


2 548
گزارش شاخص OEE

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا