گزارش شاخص ITR تولید

شاخصITR مخفف Inventory Turn Over Ratio به  عنوان شاخص تعیین کننده در مدیریت گردش و کنترل وضعیت موجودی کالا استفاده می شود.
نگاه ما در برهان نوین به این شاخص به صورت مقداری بوده و هر چه این شاخص بزرگتر باشد به معنای آن است که کالای مربوطه گردش بیشتری داشته است. برهان نوین در گزارش شاخص ITR  چند مفهوم ارایه کرده است که در این نوشتار تنها به برخی از آنها اشاره می شود؛
در آغاز به مفهوم شاخص ITR به شکل مستقیم اشاره می شود که خود به معنای تعداد دفعات گردش کالاست. کالاهای پر گردش در بازه تعیین شده دارای بیشترین گردش می باشند. به عبارتی هر چه این شاخص بیشتر باشد به معنای آن است که کالای مربوطه بیشترین گردش و هر چه این شاخص کمتر باشد یعنی کالای مربوطه کمترین گردش را داراست. اگر شاخص ITR برای یک کالا صفر باشد یعنی آن کالا فاقد گردش است.
حجم گردش برای شاخص براساس متوسط موجودی کالا اندازه گیری می شود. یعنی اگر میزان شاخص ITR برای یک کالا عدد 5 را به خود تخصیص دهد و حجم گردش 250 باشد یعنی در بازه زمانی مربوطه کالای مطرح شده 5 بار و هر بار به اندازه 250 عدد مصرف شده است. فاصله زمانی بین گردش ها بر اساس پارامتر دوره مصرف بر اساس روز اندازه گیری می شود.
کارشناسان برهان نوین این گزارش را بسط داده اند و میتوانند به شما بگویند در بازه زمانی تعیین شده هر کالا به شکل روزانه وماهیانه میزان مصرف آن به چه شکلی است.
این گزارش علاوه بر کمک در چیدمان کالاها در انبارهای سازمان می تواند در امر برنامه ریزی و سفارش گذاری نیز دخالت داشته باشد. در گزارشات داشبورد مدیریت این شاخص در کنار میزان مصرف هر فصل می تواند دیدگاه جامع تری از کالاهای تندرو و کندروی سازمان ارایه دهد. ضمن آنکه از این گزارش در شناسایی نقاط  بهینه سفارش و مقدار بهینه سفارش نیز می توانید استفاده شایسته ای نمایید که در مقالات مجزا به آن اشاره می شود. برای تهیه گزارش ITR نیازی به تهیه سیستم های برنامه ریزی نداریم و کافی است تنها نرم افزار انبار را تهیه کرده باشیم. 

 


1 337
گزارش شاخص ITR  تولید

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا