گزارش روند تولید کالا

هدف از ارایه گزارش روند تولید کالا، بررسی  وضعیت تولید یک کالای مشخص در بازه های زمانی متفاوت است. این گزارش با تاکید بر میزان تولید کالا نوسانات تولید کالا را در بازه های زمانی متعدد بر اساس واحد سنجش اصلی کالا نمایش می دهد.  از آنجایی که ممکن است یک کالا در خطوط تولید متعددی تولید شود، با کمک این گزارش می توان سقف وکف تولید یک کالا را در بازه های زمانی متعدد مورد پیمایش قرار داد. گزارش روند تولید کالا از دو بخش جدول تولید و نمودار روند تولید تشکیل شده که به صورت توامان ارایه می شود. این گزارش قابل بسط به تولیدات برون سپاری شده نیز می باشد.


4 838
گزارش روند تولید کالا

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا