گزارش آنالیز علل توقفات ماشین آلات تولید

اگر دنبال این هستید که شاخصOEEرا حساب کنید یکی از مهترین پارامترهایی که برای محاسبه این شاخص نیاز دارید، مدت زمان توقفات تولید می باشید. در صورتی که سیستم کنترل تولید برهان را تهیه کرده باشید می توانید با ثبت علل توقفات تولید در شیفت های متفاوت کاری به شکل خلاصه بیشتری علت توقف هر ماشین را شناسایی کنید. برای تهیه این گزارش به سیستم کنترل تولید نیاز دارید. در فرم ثبت عملکرد سیستم تولید می توانید توقفات انجام شده در حین فرآیند تولید را ثبت نمایید.


2 1175
گزارش آنالیز علل توقفات ماشین آلات تولید

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا