گزارش روند نرخ خرید

این گزارش در سیستم های تامین و انبار برای بررسی تغییرات دوره ای نرخ کالا در بازه های زمانی متعدد پیشنهاد شده و کاربران به کمک آن می توانند بر اساس حجم خرید و تامین کننده بررسی نمایند هر کالایی در هر دوره زمانی با چه قیمتی خریداری شده است. از آنجایی که موجودی کالا در این گزارش تاثیری ندارد می توان روند خرید کالا را در بازه های زمانی متعدد مورد بررسی قرارداد. تهیه این گزارش به کمک سیستم های تامین و انبار برهان انجام می شود. فیلتر این گزارش در محیط گزارش قراردارد و با انتخاب هر بخش کالا نمودار همان کالا نمایش داده می شود.


3 665
گزارش روند نرخ خرید

گزارشات مرتبط
گزارش روند خرید خارجی خرید و بازرگانی

گزارش روند خرید خارجی

گزارش آخرین نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش آخرین نرخ خرید

گزارش تعداد دفعات گردش کالا خرید و بازرگانی

گزارش تعداد دفعات گردش کالا

گزارش روند نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش روند نرخ خرید