ماتریس گردش ریالی اسناد انبار بر اساس معین و نوع سند

یکی از گزارشات مورد نیاز کاربران حسابداری انبار در پایان سال مالی جهت اطمینان از مپینگ گردش ریالی اسناد انبار جانمایی صحیح اطلاعات مالی و انتقال دقیق آن به حسابداری است. در این گزارش معین های موجودی و وضعیت اسناد حسابداری برای هر طبقه در ستون ها نمایش داده می شود. از طرفی در ردیف ها ابتدا معین های مقابل موجودی کالا و سپس اسناد انباری که معین ها در آن استفاده شده است به صورت خلاصه نمایش داده می شود. اطلاعات این گزارش به صورت ریالی است و قبل از گزارش گیری باید اطمینان داشته باشید که تمامی اسناد ریالی شده باشند. ستون سند دارد و ندارد بر اساس وضعیت اسناد حسابداری است. در واقع ترکیب سطر و ستون نمایش دهنده این است که معین طرف مقابل موجودی کالا در گردش های متفاوت انبار با چه ارقامی تکمیل شده است. برای تهیه این گزارش کافی است سیستم انبار را تهیه کرده باشید.


3 927
ماتریس گردش ریالی اسناد انبار بر اساس معین و نوع سند

گزارشات مرتبط
 آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید حسابداری مدیریت

آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید

گزارش بهره وری پرسنل تولید حسابداری مدیریت

گزارش بهره وری پرسنل تولید

گزارش کاردکس ریالی کالا حسابداری مدیریت

گزارش کاردکس ریالی کالا

گزارش سود و زیان اسناد فروش حسابداری مدیریت

گزارش سود و زیان اسناد فروش