گزارش آنالیز خطوط میکسر

گزارش آنالیز خطوط میکسر بر اساس اطلاعات سیستم کنترل تولید و زمان بندی برای شرکت های شوینده و آرایشی با رویکرد آنالیز عملکرد میکسرهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد. در صورت تهیه سیستم دارایی ثابت می توان بر اساس میزان میزان استهلاک هر دستگاه و میزان ضایعات هر میکسر ارزیابی دقیقی نسبت به عملکرد خطوط تولید ارایه داد. با مقایسه ظرفیت استاندارد و ظرفیت واقعی بر اساس فرمولاسیون ارایه شده در کنار زمان صرف شده برای تولید هر محصول و همچنین تعداد پرسنل مورد نیاز به ارزیابی دقیق از نظر هزینه منفعت برای تولید بهترین میکسر برای تولید هر محصول دست یافت.


4 806
گزارش آنالیز خطوط میکسر

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا