گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش آنالیز گردش بر اساس خلاصه مجموع تعداد و ریال برای هر کالا یکی از مهمترین گزارشات مورد استفاده حسابرسان و کاربران حسابداری انبار می باشد. بعد از آنکه ارزش ریالی موجودی کالاهای سازمان ارایه شد، نیاز است چگونگی دستیابی به مقادیر اعلام شده اثبات شود. در این گزارش میتوان به شکل سرجمع مشاهده نمود برای هر کالا چه میزان خرید، تولید،مصرف، ضایعات، فروش، جابجایی بین انبار و... صادر شده است، از طرفی بخاطر ماتریسی بودن گزارش هر نوع سندی که در سازمان شما مورد استفاده قرار گرفته باشد به شکل مکانیزه به ستون های گزارش اضافه می شود. این گزارش در سه رنگ طراحی شده و پیشنهاد می شود دقیقا متناسب با روش قیمت گذاری سازمان خود گزارش را مرتبط را اخذ نمایید. اگر شیوه قیمت گذاری اسناد صادره در سازمان شما در سطح انبار(به تفکیک هر انبار) می باشد، گزارش آنالیز گردش به تفکیک انبار با رنگ نارنجی؛ اگر شیوه قیمت گذاری اسناد صادره در سازمان شما در سطح شعبه(به تفکیک هر شعبه) است گزارش آنالیز گردش به تفکیک شعبه با رنگ صورتی و در صورتی که روش قیمت گذاری اسناد صادر در سازمان شما در سطح سازمان(فارغ از انبار و شعبه و به شکل کلی در سراسر سازمان) است از گزارش آنالیز گردش در سطح سازمان با رنگ سبز استفاده نمایید. دریافت این گزارش برای واحد حسابداری انبار بخاطر نمایش توامان تعداد و ریال کاملا وابسته به روش قیمت گذاری کالاهاست، لذا با توجه به سطح قیمت گذاری کالاها گزارش صحیح را دریافت کنید. پیش از اجرای این گزارش از آنجایی که به شکل مکانیزه صفحات گزارش در کنار هم چسبانیده می شوند، نیازاست مشخص نمایید گزارش مورد نیاز شما در چه ابعادی ارایه شود. در تصویر بالا برای نمایش گزارش آنالیز گردش در سطح سازمان تعداد 5 صفحه(تفکیک هر صفحه با خطوط آبی رنگ انجام شده است) افقی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا کاربر بتواند نتیجه گردش هر کالا را به صورت سرجمع مشاهده نماید. همچنین اگر نیاز دارید این گزارش را با فرمت خام به اکسل ارسال نمایید پیش از اجرای گزارش نمایش جدول گزارش را دریافت کنید و سپس از کلید ترکیبی Alt+Ctrl+E استفاده نمایید. برای دریافت این گزارش تنها نیاز به سیستم فرآیند محور انبار برهان دارید.


4 1060
گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا