گزارش مقایسه فروش ماهیانه

اگر از سیستم فروش استفاده می کنید یکی از اقداماتی که جهت ارزیابی عملکرد تیم های فروش انجام می گردد مقایسه میزان فروش در ماه های متفاوت(در ابعاد متعدد) می باشد. در گزارش مقایسه فروش ماهیانه، میزان فروش به تفکیک هر ماه به صورت تعدادی مقایسه میشود. در شرکت هایی که میزان فروش به صورت روزانه در تیم های فروش اهمیت وافری دارد، آمار فروش در سه ستون تفکیک شده به صورت فروش روزانه، فروش ماه تا امروز و فروش سال تا امروز به تفکیک هر کالا قابل گزارش گیری است. در صورتیکه به دنبال مقایسه فروش دوماه نسبت به هم می باشید گزارش مقایسه ای فروش به سه رنگ سبز، زرد و قرمز روند فروش را به تفکیک دو ماه نسبت به هم نمایش می دهد. این گزارش با منطق گزارشات BSC طراحی شده است.


11 859
گزارش مقایسه فروش ماهیانه

گزارشات مرتبط
گزارش رزرو موجودی کالا فروش و بازاریابی

گزارش رزرو موجودی کالا

گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای فروش و بازاریابی

گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای

گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی  فروش و بازاریابی

گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی

گزارش مقایسه فروش ماهیانه فروش و بازاریابی

گزارش مقایسه فروش ماهیانه