گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی

در گزارشات نموداری خطی مقایسه فروش کالاها در بازه زمانی مورد نظر بر اساس تعداد و ریال در دو نمودار مجزا در اختیار کاربران قرار گرفته است. به کمک این گزارش می توان رشد مثبت و منفی فروش هر کالا را به تفکیک مشاهده نمود. برای تهیه این گزارش فروش خالص در نظر گرفته شده و مقادیر قابل قیاس در بعد تعداد مقادیر اصلی سند می باشد. پیش از دریافت گزارش مدیران محترم باید دقت داشته باشند، در زمان مقایسه فروش کالاها با یکدیگر حتما نوع واحد اندازه گیری کالاهای عرضه شده برای فروش همانند باشند. اینگونه نباشد که فروش یک کالا با واحد سنجش وزنی را با فروش یک کالا با واحد سنجش مثلا متری مقایسه نمایند. در این شرایط فروش ریالی برای مقایسه تمامی کالاها مبنای قابل اعتمادی تری می باشد. از آنجایی که خروجی جدولی و نموداری به صورت توامان در این گزارش قرارداده شده است، کاربران می توانند با سورت روی ستون های مقدار و مبلغ میزان فروش را به صورت صعودی یا نزولی مشاهده نمایند.


9 834
گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی

گزارشات مرتبط
گزارش رزرو موجودی کالا فروش و بازاریابی

گزارش رزرو موجودی کالا

گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای فروش و بازاریابی

گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای

گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی  فروش و بازاریابی

گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی

گزارش مقایسه فروش ماهیانه فروش و بازاریابی

گزارش مقایسه فروش ماهیانه