گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای

در گزارشات نموداری دایره ای امکان مقایسه فروش کالاها در بازه زمانی مورد نظر بر اساس تعداد و ریال در دو نمودار مجزا در اختیار کاربران قرار گرفته است. برای تهیه این گزارش فروش خالص در نظر گرفته شده و مقادیر قابل قیاس در بعد تعداد مقادیر اصلی سند می باشد. پیش از دریافت گزارش مدیران محترم باید دقت داشته باشند، در زمان مقایسه فروش کالاها با یکدیگر حتما نوع واحد اندازه گیری کالاهای عرضه شده برای فروش همانند باشند. اینگونه نباشد که فروش یک کالا با واحد سنجش وزنی با فروش یک کالا با واحد سنجش مثلا متری مقایسه گردد! در این شرایط فروش ریالی برای مقایسه تمامی کالاها مبنای قابل اعتمادی تری است؛ در صورتیکه همین گزارش را به صورت ارزی نیاز داشته باشید لازم است، سیستم فروش ارزی برهان را تهیه نمایید.


8 998
گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای

گزارشات مرتبط
گزارش رزرو موجودی کالا فروش و بازاریابی

گزارش رزرو موجودی کالا

گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای فروش و بازاریابی

گزارش مقایسه فروش با نمودار دایره ای

گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی  فروش و بازاریابی

گزارش فروش کالا بر اساس نمودار خطی

گزارش مقایسه فروش ماهیانه فروش و بازاریابی

گزارش مقایسه فروش ماهیانه