گزارش روند خرید خارجی

در شرکت هایی که سیستم خرید خارجی را تهیه کرده اند، بررسی گام های طی شده در خرید خارجی و تاریخ انجام مراحل از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجایی که خریدهای خارجی از جمله بخش هایی است که مراحل آن در هر شرکت نسبت به شرکت دیگر متفاوت است و سرمایه در گردش سازمان در صورت عدم پیگیری صحیح ممکن است با مشکل مواجه شود، نیازمند رصد وپیگیری همه روزه می باشد. در گزارشات روند با پیگیری مسیر خرید و همچنین تاریخ ثبت های گوناگون می توان به شناسایی زمان تامین سفارش(Lead Time)  توسط هر تامین کننده برای هر کالا دست یافت. گاها ممکن است به دلیل زمان بر بودن پروسه تدارکات، سفارش تحویل و ارسال کالا توسط هر تامین کننده بین دو سال مالی اتفاق بیفتد. با توجه به فرآیند محور بودن سیستم سفارشات خارجی برهان، ساخت گزارشات روند برای هر شرکت به صورت مجزا سفارشی سازی می شود.


4 795
گزارش روند خرید خارجی

گزارشات مرتبط
گزارش روند خرید خارجی خرید و بازرگانی

گزارش روند خرید خارجی

گزارش آخرین نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش آخرین نرخ خرید

گزارش تعداد دفعات گردش کالا خرید و بازرگانی

گزارش تعداد دفعات گردش کالا

گزارش روند نرخ خرید خرید و بازرگانی

گزارش روند نرخ خرید