گزارش هزینه تنخواه

بعد از ثبت هزینه های درج شده در فرم صورت خلاصه تنخواه سیستم خزانه داری، می توان بر اساس عملیات حسابداری که تعیین کننده نوع هزینه انجام شده روی مراکز هزینه است به شکل خلاصه بیشترین تمرکز هزینه های تنخواه سازمان را شناسایی کرد. همچنین در صورتیکه بخواهید بدانید هر مرکزی چه نوع هزینه ای را بیشتر به خود جذب کرده گزارش ماتریسی هزینه تنخواه در این مهم را محقق می کند. گزارش هزینه های تنخواه در بازه های زمانی متعدد و طی سالیان متفاوت قابل گزارش گیری است. برای دریافت این گزارش حتما باید سیستم خزانه داری برهان را تهیه کرده باشید.


8 966
گزارش هزینه تنخواه

گزارشات مرتبط
گزارش دفتر کل مالی

گزارش دفتر کل

گزارش وضعیت چک های پرداختی مالی

گزارش وضعیت چک های پرداختی

گزارش هزینه تنخواه مالی

گزارش هزینه تنخواه

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری مالی

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری