آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید

آنالیز قیمت تمام شده محصولات بر اساس عملکرد خطوط تولید


شرکت هایی به دنبال کاهش هزینه محصولات تولیدی خود می باشند در گام نخست باید اشراف اطلاعاتی کاملی از عناصر مشارکت کننده و افزایش دهنده قیمت محصولات خود داشته باشند. این گزارش با این ترکیب نخستین بار در شرکت های مصرف کننده پلی اتیلن (و گاهی مستر بچ به عنوان جز اصلی تولید) به عنوان بخشی از فرمول ساخت کالا توسط برهان نوین مورد استفاده قرار گرفت؛ آنچه اینگونه صنایع را متمایز می کرد بازیافت بخشی از خروجی تولیدی حین فرآیند تولید به عنوان ماده مصرفی بود. در این گزارش آنالیز قیمت تمام شده محصولات هر خط به تفکیک هر بچ تولیدی به گونه ای ارائه می شود که مالک کسب و کار می تواند بدون حضور در خط تولید میزان بهره وری هر دستگاه را از نظر تعداد محصول تولید شده، زمان صرف شده برای ، خواب دستگاه، میزان ضایعات تولیدی و همچنین ارزش محصولات تولید شده و میزان استفاده از مواد بازیافتی را مورد بررسی قرار دهند. این گزارش برای شرکت هایی طراحی شده که سیستم های زیر را همزمان تهیه کرده باشند: سیستم انبار، سیستم قیمت تمام شده، سیستم زمان بندی، سیستم ردیابی، سیستم کنترل تولید، سیستم حقوق دستمزد و سیستم حسابداری. صنایعی که از دستگاه های تزریق یا بادکن اتوماتیک استفاده می کنند می توانند قیمت تمام شده هر سفارش تولید را با توجه به مکانیزم تولید سازمان خود دراختیار داشته باشند. از آنجایی که ضایعات و چرخه بازگشت آن به خطوط تولید سهم مهمی در محاسبه قیمت تمام شده محصولات دارد، تفکیک ضایعات عادی، غیرعادی و قابل بازیافت نیز در این میان اهمیت چندانی پیدا می کند. از طرفی با توجه به اینکه تولید یک محصول در ایستگاه های متفاوت ممکن است هزینه های متفاوتی داشته باشد، نرم افزار قیمت تمام شده برهان نوین می تواند ارزش هر محصول را به همراه آنالیز قیمت ارایه شده به تفکیک شرایط تولید متعدد بیان کند.


8 1516
 آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید

گزارشات مرتبط
 آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید حسابداری مدیریت

آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید

گزارش بهره وری پرسنل تولید حسابداری مدیریت

گزارش بهره وری پرسنل تولید

گزارش کاردکس ریالی کالا حسابداری مدیریت

گزارش کاردکس ریالی کالا

گزارش سود و زیان اسناد فروش حسابداری مدیریت

گزارش سود و زیان اسناد فروش