گزارش دفتر کل

بعد از صدور اسناد حسابداری روزانه میتوان اسناد را به صورت دوره ای خلاصه کرده و در دفتر کل ثبت نمود. پیش نیاز صدور گزارش دفتر کل، صدور سند کل می باشد و این تحقق نمی یابد مگر اینکه اسناد بازه موردنظر تصویب شده باشند. از این رو ابتدا اسناد حسابداری تصویب می شوند و سپس سند کل صادر می شود. اسناد کل می تواند به صورت بازه ای(ماهیانه، هفتگی یا حتی بر اساس شماره سند) یا روزانه صادر شوند. اگر مجموعه شما سیستم حسابداری به دارایی معرفی کرده باشد در این صورت می توانید اطلاعات اسناد کل را در 14 سند خلاصه نمایید. نخستین سند، سند افتتاحیه، سپس12 سندماهیانه و در پایان یک سند اختتامیه صادر میشود. البته تعیین چگونگی این اسناد دست کاربر است و کاربر میتواند تعیین کند چه اسنادی باهم صادر شوند. گزارش دفتر کل برهان در دو حالت طراحی شده است: حالت اول این است که سند کل صادر شده باشد و دفتر کل بر اساس شماره های سند کل صادر شده مرتب می شود. بدیهی است این حالت قابل اتکاترین حالت می باشد. زیرا اسناد همگی تصویب می باشد و کاربر تمامی کنترل های مرتبط را انجام داده است. از این رو بدلیل کنترل های چندباره حداقل اشکالات وجود دارد. در واقع سند کل بر اساس اسناد حسابداری تصویب شده صادر می شود. حالت دوم این است که سند کل بر اساس گردش اسناد حسابداری و مستقل از سند کل صادر شود. در این حالت وضعیت تصویب اسناد کنترل نمی شود و صرفا بر اساس نوشتاز دفتر کل این گزارش ارایه می شود. پیشنهاد می شود در صورتیکه از این شیوه استفاده میکنید حتما از عدم وجود اسناد یادداشت، عدم صدور اسناد حسابداری از زیر سیستم ها، صدور سند حسابداری تسعیر ارز و ... اطمینان حاصل نمایید. با توجه به اینکه گزارش آنالیز گروهی خلاصه اسناد را به صورت ماهیانه نیز نمایش می دهد می تواند مبنای ارزشمندی برای مقایسه باشد. ویژگی های گزارش دفتر کل برهان: این گزارش به صورت 26 خطی و دقیقا مطابق با ظاهر دفتر کل طراحی شده است. چیدمان ارقام، نمایش ستون ها عینا مطابق با دفتر کل می باشد. پیش از نوشتن دفتر کل و روزنامه حتما آیین تحریر دفاتر قانونی و همچنین کنترل های پیش از بستن سال را مطالعه بفرمایید. این گزارش تنها وابسته به سیستم حسابداری است و برای تهیه این گزارش کافی است سیستم حسابداری را تهیه کرده باشید.


تبصره: تعاریف مرتبط با دفتر روزنامه و کل بر اساس قانون به شرح زیر است؛

 دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیة معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته ‏شده حسابداری و به ‏ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

 دفتر کل: دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت‏ شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می‏ شود به‏ ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان‏پذیر باشد.

 


10 736
گزارش دفتر کل

گزارشات مرتبط
گزارش دفتر کل مالی

گزارش دفتر کل

گزارش وضعیت چک های پرداختی مالی

گزارش وضعیت چک های پرداختی

گزارش هزینه تنخواه مالی

گزارش هزینه تنخواه

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری مالی

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری