گزارش سود و زیان اسناد فروش

گزارش سود و زیان اسناد فروش یکی از گزارشاتی است که تصمیم گیرندگان سازمانی جهت توسعه بازار و بررسی میزان سودآوری به آن نیاز دارند. این گزارش در بازه های زمانی متفاوت و بر اساس اطلاعات درج شده در فاکتور فروش (از سیستم فروش) و سند تحویل فروش (با کمک سیستم انبار) آماده می شود. تهیه این گزارش برای شرکت های بازرگانی به سادگی قابل انجام است و گاها(در شرایط تورمی) پیش می آید که درخواست مشتریان محاسبه سود ناویژه بر اساس آخرین قیمت خریداری شده برای هر کالا باشد. در صورتی که شرکت مورد نظر تولیدی باشد بدیهی است ابتدا بهای تمام شده کالای ساخته شده محاسبه شود(یعنی اسناد دریافت از تولید ریالی شوند) و سپس با کمک فرم قیمت گذاری دوره ای(بر اساس منطق قیمت گذاری تعیین شده برای کالا) اسناد تحویل فروش مورد نظر ریالی می شوند. با کمک اطلاعات این گزارش می توان سود ناویژه هر کالا را به تفکیک هر مشتری، سود ناویژه فروش های انجام شده برای هر مشتری، میزان سود ناویژه کسب شده به ازا هر کارشناس فروش، میزان سود ناویژه کسب شده از هر بچ تولیدی(در صورتی که فروش به تفکیک سری ساخت یا بچ باشد)، میزان سود ناویژه هر گروه کالا، میزان سود ناویژه هر گروه مشتری  را همزمان در اختیار داشت.


4 739
گزارش سود و زیان اسناد فروش

گزارشات مرتبط
 آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید حسابداری مدیریت

آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید

گزارش بهره وری پرسنل تولید حسابداری مدیریت

گزارش بهره وری پرسنل تولید

گزارش کاردکس ریالی کالا حسابداری مدیریت

گزارش کاردکس ریالی کالا

گزارش سود و زیان اسناد فروش حسابداری مدیریت

گزارش سود و زیان اسناد فروش