گزارش اعلامیه بدهکار و بستانکار

زمانی که میزان گردش مبادلات با یک شخص حقیقی یا حقوقی زیاد شود و اختلاف نظر بین طرفین جهت رفع مغایرت حساب وجود داشته باشد گزارش اعلامیه بدهکار و بستانکار می تواند راهکار قابل اتکایی باشد. این گزارش  بر اساس گردش اسناد حسابداری صادر می شود و برای هر رکوردی که در این گزارش شرکت می کند لاگ ثبت می شود. از این رو اگر گردش جدیدی در بازه زمانی ارایه اعلامیه شکل گرفته باشد قابل تمایز است. برای استفاده از گزارش اعلامیه بدهکار بستانکار از گزارش آنالیز حساب استفاده می کنیم. با انتخاب تفصیل(با فعال سازی فیلتر پیشرفته) گردش طرف حساب را در تمامی سطوح حساب جستجو می شود. اگر بخواهید بازه گزارش گیری را محدود کنید کافی است فیلترهای تعبیه شده در بالای گزارش را معین کنید. بعد از نمایش گردش اطلاعات در فرم آنالیز حساب کافی است آیکون اعلامیه را انتخاب کنید. در فرم اعلامیه اگر چک باکس "اعلامیه صادر شده" انتخاب شود سیستم لیست اعلامیه های صادر شده را به همراه شماره اعلامیه به  کاربر نمایش می دهد. اگر چک باکس "اعلامیه صادر نشده" انتخاب شود سیستم لیست رکوردهایی که برای آن ها تاکنون اعلامیه صادر نشده را نمایش می دهد. با صدور اعلامیه به مشتری(تامین کننده) اعلام میشود مبلغ طلب شما بر اساس گردش اطلاعات لیست شده در بازه زمانی معین شده (بر اساس گردش اسناد و به استنادشماره اعلامیه ای که سیستم به آن تخصیص می دهد) به چه میزان است. در واقع گزارش اعلامیه بدهکار - بستانکار گزارشی است که می توان گردش طلب از مشتری(بدهی به تامین کننده) را شماره دهی نمود و به استناد آن مغایرت گیری با اشخاص خارج از سازمان را انجام داد. 


4 1510
گزارش اعلامیه بدهکار و بستانکار

گزارشات مرتبط
گزارش دفتر کل مالی

گزارش دفتر کل

گزارش وضعیت چک های پرداختی مالی

گزارش وضعیت چک های پرداختی

گزارش هزینه تنخواه مالی

گزارش هزینه تنخواه

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری مالی

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری