گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا

یکی از قابلیت هایی که کاربران از سیستم انبار انتظار دارند، گروه بندی کالا به شکل درختی و بر اساس منطق مورد انتظار کاربران است. عمدتا یکی از پرکاربردترین عملکردهای گروه بندی کالا در گزارش گیری(علاوه بر کاربردهای کدگذاری اتوماتیک کالا و استفاده از آن در عوامل سیستم انبار) است. یکی از گزارشات متنوعی که به کمک گروه بندی کالا توسط داده کاوی اطلس طراحی شده، گزارش ارایه موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالای سیستم انبار است. منطق گروه بندی کالا که به صورت درختی و به شکل collapse در صفحه نخست نمایش داده می شود و از آنجایی که این گزارش با صورت Drill-Down طراحی شده است با کلیک روی لایه های  آخرین می توان گزارش گردش کالاهای آن گروه را در چهار ستون  ابتدای دوره، وارده، صادره و مانده مشاهده نمود. این گزارش به صورت تعدادی تهیه شده و عمدتا واحد فروش و برنامه ریزی از آن استفاده می کنند. از آنجایی که در این گزارش باید تمامی کالاهای سازمان نمایش داده شود، منطق گروه بندی کالای انبار مبنای جامع تری است.


6 872
گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا

گزارشات مرتبط
گزارش کاردکس تعدادی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کاردکس تعدادی کالا

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش آنالیز گردش ریالی موجودی کالا

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش کنترل وضعیت موجودی کالا

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا برنامه ریزی و تولید

گزارش موجودی کالا بر اساس گروه بندی کالا