گزارش کاردکس ریالی کالا

برای دریافت گزارش کاردکس ریالی کالا در سیستم انبار برهان برای اینکه حداکثر بهره وری را از این گزارش داشته باشید، لازمه با قابلیت های این فرم آشنایی کافی داشته باشید. گزارش کاردکس ریالی یکی از گزارشات پیش فرض فرمی سیستم انبار برهان است که با مطالعه و بررسی آن می توانید اطلاعات بسیار مفیدی از نحوه ارزش گذاری کالای مورد نظر در سیستم انبار بدست بیاورید. این فرم از سه بخش تشکیل شده است. در پنل سمت راست بالایی می توانید کالا مورد نظر را حداقل در 6 ستون پیش فرض جستجو کنید.  در پنل سمت چپ یکسری چک باکس و لوک آپ جستجو تعبیه شده که کارکرد های آن  بدین شرح است: در صورتی که روش قیمت گذاری کالا در سطح انبار باشد، لوک آپ انبار به فرم کاردکس ریالی اضافه می شود و کاردکس ریالی به تفکیک هر انبار قابل دسترس است. در صورتی که روش قیمت گذاری در سطح شعبه باشد، امکان دریافت کاردکس ریالی کالا به تفکیک هر شعبه فراهم می شود و کاربر باید شعبه ای که نیاز دارد کاردکس را در آن دریافت کند مشخص نماید. در صورتی که روش قیمت گذاری کالاها در سطح طبقه(سازمان یا کالا) باشد، امکان انتخاب انبار و شعبه وجود ندارد. تاریخ شروع کاردکس ریالی همواره از ابتدای سال می باشد و کاربر تنها نیاز است بازه تاریخی مورد نظر را برای دریافت گزارش تعیین کند. در صورتی که کالای مورد نظر با بیش از یک واحد سنجش گردش داشته باشد، امکان انتخاب کاردکس ریالی به شکل مکانیزه بر اساس تمامی واحد های اندازه گیری فراهم است و کافی است کاربر انبار مورد نظر را انتخاب نماید. برای دریافت گزارش کاردکس ریالی به صورت جامع و قابل درک همواره تیک تجمیع تعدیلات و مرتب سای سازی بر اساس ترتیب قیمت گذاری را انتخاب کنید. با این عمل سیستم اطلاعات اقلام را بر اساس ترتیب قیمت گذاری شده و تعدیلات را به صورت سرجمع برای هر رکورد نمایش می دهد. در صورتی که تیک تجمیع تعدیلات برداشته شود، هر تعدیل قیمت(اصلاح بهایی) در یک ردیف  مجزا نمایش داده می شود و با انتخاب گزینه تجمیع تعدیلات اطلاعات هر رکورد سرجمع می شود. در صورتی که تیک تنظیم برگشتی انتخاب شود، ردیف های برگشتی هر سند در ردیف بعد از سند مبنا قرار می گیرد؛ مثلا اگر سند خرید ماه 1 باشد و برگشتی آن ماه 10 باشد با انتخاب این گزینه سند برگشت از خرید زیر سند خرید قرار می گیرد. در صورت انتخاب گزینه مرتب سازی بر اساس ترتیب قیمت گذاری در ستون شماره کاردکس ترتیب قیمت گذاری اسناد برای کالای مورد نظر به صورت توالی قرار می گیرد. در صورتی که برای یک رکورد شماره کاردکس 99999999 درج شده باشد یعنی هنوز برای کالای مورد نظر قیمت گذاری نشده است.


لوک آپ ردیابی زمانی فعال می شود که سیستم ردیابی تهیه شده باشد و در تنظیمات سیستم قیمت گذاری بر اساس ردیابی فعال شده باشد، در این صورت می توانید کاردکس ریالی کالا را به تفکیک ردیابی های مرتبط با کالا دریافت نمایید. ستون تاریخ تاثیر در گزارش کاردکس ریالی تاریخ ریال مرتبط با اقلام سند انبار می باشد که منطق خاص خود را دارد.


6 841
گزارش کاردکس ریالی کالا

گزارشات مرتبط
 آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید حسابداری مدیریت

آنالیز بهای تمام شده خطوط تولید

گزارش بهره وری پرسنل تولید حسابداری مدیریت

گزارش بهره وری پرسنل تولید

گزارش کاردکس ریالی کالا حسابداری مدیریت

گزارش کاردکس ریالی کالا

گزارش سود و زیان اسناد فروش حسابداری مدیریت

گزارش سود و زیان اسناد فروش