گزارش تراز آزمایشی و گردش حساب

گزارش دفاتر و تراز برهان یک گزارش کامل برای دریافت انواع ترازهای آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی است. در گزارش تراز خلاصه(مجموع) گردش حساب ها در دو ستون بدهکار و بستانکار به کاربر نمایش داده می شود. اگر نوع تراز چهار ستونی انتخاب شده باشد در بازه تاریخی تعیین شده، علاوه بر ستون های بدهکار و بستانکار ستون های مانده بدهکار و مانده بستانکار نیز نمایش داده می شوند. نوع تراز 6ستونی زمانی معنا دارد که بازه تاریخی دریافت گزارش از ابتدای سال نباشد،در این حالت گردش بدهکار و بستانکار قبل و بعد از بازه تاریخی در ستون های بدهکار و بستانکار مجزا قرار داده می شود. اگر تراز هشت ستونی انتخاب شود و بازه تاریخی گزارش از ابتدای سال نباشد، گردش ابتدای دوره نیز تفکیک می شود و سایر قابلیت ها همانند تراز شش ستونی است. حال اگر نوع گزارش را به جای تراز دفتر انتخاب شود تمام اطلاعات مربوط به یک حساب در ثبت اسناد حسابداري به ازا هر آرتیکلی که استفاده شده است (گردش) نمایش داده می شود. در گزارش دفتر برهان، ستون مانده در خط در تمامی سطوح گزارشی وجود دارد؛ از این  رو یکی از گزارشاتی که می توانید گردش حساب یک طرف حساب(مثل مشتری، تامین کننده یا پیمانکار و..) را برایش ارسال کنید می تواند این گزارش باشد. قابلیت دیگری که دراین گزارش داینامیک وجود دارد دریافت گزارش در دومدل ساده و تحلیلی است؛ چنانچه مدل گزارش ساده انتخاب شود، داده های گزارش در یک سطح و بدون گروه بندی نمایش داده می شوند. چنانچه مدل گزارش تحلیلی انتخاب شود اطلاعات به صورت سلسله مراتبی(گروه بندی شده) نمایش داده می شوند. در قسمت سمت راست این گزارش قالب عمومی گزارش و نوع گزارش توسط کاربر تعیین می شود. در قسمت سمت چپ کاربر مشخص می کند  گزارش در چه سطحی از کدینگ حساب ارایه شود، به عبارتی با دابل کلیک بر روی هر یک از سطوح حساب(گروه،کل،معین، تفصیل و ...) بر اساس اولویت در سطح بندی گزارش اقدام می شود. اگر بخواهید گزارش را برای یک حساب مشخص فیلتر کنید،کافی است در ستون فیلتر اطلاعات مورد نظر را انتخاب کنید.


سوال: تیک جامع در این گزارش چه کاربردی دارد؟ این تیک زمانی که مدل گزارش تحلیلی باشد و سطوح تفصیلی انتخاب شده باشد، معنا دارد. در صورتی که این گزینه تیک نخورده باشد در گزارشاتی که حساب ها با سطوح تفصیل ارتباط دارند، تنها حساب های دارای ارتباط با سطوح تفصیلی انتخاب شده، نمایش داده می شود. در صورتی که این گزینه تیک بخورد ارتباط بین حسابها با سطوح تفصیل تفصیلی فارغ از ارتباط با سطوح نمایش داده می شود.

 


6 727
گزارش تراز آزمایشی و گردش حساب

گزارشات مرتبط
گزارش دفتر کل مالی

گزارش دفتر کل

گزارش وضعیت چک های پرداختی مالی

گزارش وضعیت چک های پرداختی

گزارش هزینه تنخواه مالی

گزارش هزینه تنخواه

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری مالی

گزارش مرور حساب در سیستم حسابداری